Skoči do osrednje vsebine

V okviru projekta SMARTY bomo s partnerji iz osmih regij in šestih evropskih držav na podlagi izmenjave znanj in izkušenj ter prepoznavanjem primerov dobrih praks oblikovali konkretne predloge izboljšav politik, programov in ukrepov za prehod malih in srednje velikih podjetij (MSP) na Industrijo 4.0.

Podjetja z vpeljavo elementov 4. industrijske revolucije oziroma t. i. Industrije 4.0 izboljšujejo svoje poslovne modele in procese, razvijajo nove kapacitete in posledično ohranjajo svoje konkurenčne prednosti. Industrija 4.0 se ne naša zgolj na avtomatizacijo proizvodnih procesov, pospešen prenos in izmenjavo podatkov v proizvodnih tehnologijah in digitalizacijo poslovnih procesov, temveč je prav tako tesno povezana z regionalnimi verigami vrednosti in sodelovanjem med evropskimi regijami. Medtem ko se velika podjetja sama prilagajajo spremembam, ki jih v proizvodnji in verigah vrednosti povzroča 4. industrijska revolucija, imajo mala in srednja podjetja težavo s sprejemanjem trendov in prilagajanjem na te neizogibne spremembe. Implementacija rešitev Industrije 4.0 je za mnoga podjetja še vedno ovira ― le eno od petih proizvodnih podjetij je že uporabilo napredne proizvodne rešitve.

Prehod MSP na Industrijo 4.0. je v središču projekta »Smart SMEs for Industry 4.0 (SMARTY)«, ki se izvaja v okviru medregionalnega porograma Interreg Europe.

Sodelujoči partnerji

 • Municipality of Prato (Italija)
 • Textile Center of Excellence (Huddersfield & District Textile Training Company Ltd) (Združeno kraljestvo)
 • International center of advanced materials and raw materials of Castilla y León (ICAMCyL) (Španija)
 • TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije (Slovenija)
 • The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (Poljska)
 • Regional Council of Lapland (Finska)
 • Flanders Make (Belgija)
 • i2CAT Private Foundation, Digital Innovation Internet in Catalonia (Španija)
 • Next Technology Tecnotessile (Italija)
 • Regional Government of Catalunya (Španija)
 • Mazowieckie Voivodeship / The Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship in Warsaw (Poljska)
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - SVRK (Slovenija)
 • West Yorkshire Combined Authority on behalf of Leeds City Region Enterprise Partnership (Združeno kraljestvo)
 • Institute for Business Competitiveness of Castilla y Leon (Španija)

Glavna cilja projekta

1. Prispevati k izboljšanju oblikovanja in izvajanja regionalnih/nacionalnih politik, programov in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje vpeljave Industrije 4.0 v MSP, še posebej tistih, ki se oblikujejo in izvajajo v okviru evropske kohezijske politike.

2. Prispevati h krepitvi ozaveščenosti glede potenciala in uporabnosti vpeljave Industrije 4.0 v MSP-je tako na strani njih samih kot tudi na strani relevantnih političnih odločevalcev (policy-makers) in drugih deležnikov.

Zastavljena cilja bomo dosegli z identifikacijo primerov dobrih praks ter z oblikovanjem in izvajanjem akcijskih načrtov s konkretnimi predlogi nadgradnje regionalnih/nacionalnih politik, programov in ukrepov na področju spodbujanja uvedbe Industrije 4.0 v poslovanje MSP-jev.

V prvi fazi projekta bomo sprva izvedli analizo oblikovanja in izvajanja politik, programov in ukrepov, ki so v sodelujočih regijah/državah neposredno ali posredno usmerjeni v spodbujanje prehoda MSP-jev v industrijo 4.0. Prav tako bomo izvedli analizo potreb MSP-jev pri uvajanju Industrije 4.0 v svoje poslovne modele, proizvode, storitve in rešitve. Za ta namen bomo oblikovali t. i. mapping, kar bo partnerjem projekta omogočilo identifikacijo regionalnih/nacionalnih primerov dobrih praks. Sledile bodo številne delavnice in usposabljanja.

Končni rezultat prve faze projekta bo oblikovanje akcijskega načrta za vsako izmed sodelujočih regij/držav. Akcijski načrti bodo vključevali primere dobrih praks, konkretne predloge in priporočila za nadgradnjo politik, programov in ukrepov, ki se oblikujejo in izvajajo v okviru evropske kohezijske politike in ki naslavljajo prehod MSP-jev na Industrijo 4.0.

V drugi fazi projekta bomo spremljali in vrednotili izvajanje regionalnih/nacionalnih akcijskih načrtov.

Učinki in rezultati projekta

Pristop projekta SMARTY temelji na izmenjavi znanj in izkušenj, medsebojnem učenju in spodbujanju sodelovanja med političnimi odločevalci in različnimi deležniki v sodelujočih evropskih regijah/državah. V ta namen bomo izvedli številna partnerska srečanja, študijske obiske in regionalne konference.

S partnerji projekta SMARTY bomo med drugim:

 • identificirali 26 primerov dobrih praks regionalnih/nacionalnih programov, ukrepov in projektov s štirih področij Industrije 4.0, tj. (i) sistemov za spremljanje uspešnosti proizvodnje, (ii) predvidljivega modeliranja in vzdrževanja, (iii) navidezne resničnosti in simulacijskih tehnologij, (iv) pametne logistike in upravljanja omrežij;
 • pripravili smernice s poglobljenimi informacijami in priporočili za uvedbo identificiranih primerov dobrih praks;
 • pripravili sedem regionalnih/nacionalnih akcijskih načrtov ter spremljali in ovrednotili njihovo izvajanje.

Sredstva za izvedbo projekta

Skupna vrednost projekta znaša 2.289.500 evrov. Projekt s 85 odstotki sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), preostala sredstva zagotovijo sodelujoče regije/države. Za izvedbo projekta SVRK razpolaga z nekaj več kot 80.000 evri, od tega 68.000 evrov iz ESRR.

Trajanje in faze projekta

Izvajanje projekta traja od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2023; razdeljen je v dve fazi:

 • Prva faza izvajanja projekta traja 36 mesecev oziroma tri leta (od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2022) in vključuje številne aktivnosti, katerih končni rezultat je priprava akcijskega načrta za vsako izmed sodelujočih regij/držav.
 • Druga faza izvajanja projekta traja 12 mesecev oziroma eno leto (od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023) in je namenjena spremljanju in ovrednotenju izvajanja akcijskih načrtov.

Kontakt

Dejan Hribar, vodja projekta 
T: 01/400 3768 
E: dejan.hribar(at)gov.si