Skoči do osrednje vsebine

Projekt Moje delo.Moja pokojnina

Dekle, ki v ogledalu vidi starejšo različico sebe.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v letih 2019 in 2020 izvajal projekt Moje delo.Moja pokojnina.

Namen projekta

V državah Evropske unije ženske v povprečju zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški in prejemajo 37 odstotkov nižje pokojnine. Tudi v Sloveniji, ki ima eno nižjih plačnih vrzeli (8 %), je pokojninska vrzel visoka (19 %), umeščamo pa se med države z najvišjo stopnjo tveganja revščine upokojenk, starih več kot 65 let.

Namen projekta je bilo opozoriti na problem pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi ter preučiti njene glavne vzroke in značilnosti.  Še posebej je bil izpostavljen pomen vključitve načela enakosti spolov v pokojninsko politiko, velik poudarek pa je bil na ozaveščanju o posledicah odločitev in možnosti v poklicnem in zasebnem življenju na pokojnine.

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 – 2020).

Projektne dejavnosti

Projektna spletna stran

V okviru projekta je bila vzpostavljena projektna spletna stran, na kateri so zbrane vse informacije o projektu. 

Informativna spletna stran

Na informativni spletni strani obiskovalke in obiskovalci dostopajo do vsebin o pokojninski vrzeli in njenih dejavnikih, o pokojninskem sistemu v Sloveniji in pokojninskem kalkulatorju ter do drugih uporabnih informacij. 

Informativno gradivo

V okviru projekta so bila izdana naslednja gradiva:

Raziskave

Ocena vpliva pokojninskega sistema in sprememb zakonodaje na razlike v pokojninah med spoloma

V publikaciji so predstavljene ugotovitve Inštituta za ekonomska raziskovanja  glede vpliva pokojninskega sistema in sprememb zakonodaje na razlike v pokojninah med spoloma. Predstavljene so značilnosti slovenskega pokojninskega sistema, njegovo spreminjanje ter posledice teh sprememb na število upokojenk in upokojencev, starost ob upokojitvi, dopolnjeno pokojninsko dobo in višino pokojnin. Predstavljena je zadnja sprememba pokojninskega zakona in ocenjen vpliv sprememb na pokojninsko vrzel. V publikaciji je podana tudi analiza socialno-ekonomskega položaja upokojencev in upokojenk in starejših oseb, dodane pa so tudi standardne simulacije, izvedene v okviru projekta “MInd the GAp in PEnsions” (MIGAPE).

Analiza vzrokov pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi v Republiki Sloveniji

Analiza Inštituta za ekonomska raziskovanja se osredinja na vzroke in ključne dejavnike, ki prispevajo k pokojninski vrzeli med ženskami in moškimi. Temelji na podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pokazala je, da imajo ženske nižje pokojninske osnove kot moški, kar je posledica nižje bruto plače, pogostejših prekinitev zavarovanj, obdobij brezposelnosti ter dela s krajšim delovnim časom. Ženske tudi pogosteje prejemajo nadomestilo plače kot enako stari moški, še posebej v starosti do 40 let, kar je najverjetneje povezano z odsotnostjo zaradi starševskega dopusta in nege bolnih otrok. Podatki nakazujejo, da bi lahko ob upokojevanju bile v bolj neenakem položaju glede na enako stare moške predvsem današnje mlajše generacije žensk.

Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi: Poročilo o rezultatih kvalitativne analize 

Poročilo Inštituta za razvojne in strateške analize je na podlagi razprav v fokusnih skupinah osvetlilo nekatere ključne razlike med moškimi in ženskami glede okoliščin, možnosti ter izbir na karierni in življenjski poti. Te v prvi vrsti vplivajo na dohodke, prejemke in nadomestila, posledično pa tudi na pokojnino. Po mnenju udeleženk in udeležencev fokusnih skupin razlike med ženskami in moškimi niso povezane s spolom kot takim, ampak s prisotnostjo družine oziroma otrok. Kljub temu, da se je stanje v zadnjih desetletjih spremenilo, so za skrb in vzgojo otrok še vedno zadolžene predvsem ženske. Razprava v fokusnih skupinah je pokazala, da se ženske pogosteje odločajo za delo s krajšim delovnim časom z namenom, da več časa posvetijo družini in otrokom; si želijo zaposlitev, ki jim omogoča večjo prožnost glede delovnega časa, izrabe dopusta in bolniških odsotnosti; kot kariero mnogih žensk pa ne dojemajo le službe in poklica, temveč tudi materinstvo in skrb za družino.

Splošni informativni pokojninski kalkulator

Storitev splošni informativni pokojninski kalkulator, ki jo je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, vam na podlagi ročnega vnosa podatkov omogoča hiter in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ter izračun predvidene višine pokojnine. 

Osebni informativni pokojninski kalkulator

Moj eZPIZ je portal, namenjen varnemu dostopu do elektronskih storitev eZPIZ za zavarovanke in zavarovance ter upokojenke in upokojence. Za večino storitev je potrebna registracija. Nekatere storitve so na voljo tudi prek telefonskega odzivnika. Uporaba storitev eZPIZ je brezplačna, varna in preprosta. Varnost in zaupnost sta zagotovljeni z uporabo sodobnih tehnologij. Elektronske vloge imajo enako pravno veljavnost kot vloge vložene v papirnati obliki. 

Dogodki in izmenjave dobrih praks

Ozaveščevalna medijska kampanja

Medijska kampanja je bila ena od osrednjih dejavnosti, saj je bil velik poudarek projekta informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o pokojninski zakonodaji, pokojninski vrzeli med spoloma, dejavnikih, ki na vrzel vplivajo in drugih informacijah, ki zlasti ženskam omogočajo informirane odločitve.