Skoči do osrednje vsebine

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo

Operacija ˝Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo˝ se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer znaša prispevek Evropske unije (op. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) 80 % in prispevek Republike Slovenije 20 %.

Namen operacije je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju OPVP Prevalje-Ravne na Koroškem, OPVP Dravograd (na območju Otiškega vrha),  OPVP Slovenj Gradec in OPVP Mežica. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na obravnavanem območju. Predvidena je izgradnja zadrževalnikov visokih voda za kontrolirano zadrževanje poplavnega vala, na več kot 20 km vodotokov pa so predvidene druge protipoplavne ureditve (zidovi, visokovodni nasipi, ureditve struge vodotokov itd.). Prispevek operacije bo zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 755, zmanjšanje števila IPPC in SEVESO objektov na OPVP za 3 ter 1323 prebivalcev, ki bodo deležni koristi ukrepov.

V sklopu operacije je načrtovana izvedba naslednjih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev, t.j. ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti:

Ukrep 1: Ureditev Meže – Ravne II,

Ukrep 2: Ureditev Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj – II. faza,

Ukrep 3: Akumulacija Poljana v Prevaljah,

Ukrep 4: Ureditev sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu,

Ukrep 5: Ureditev Mislinje v Pamečah,

Ukrep 6: Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca (odsek Mislinja – ob urbanem parku),

Ukrep 7: Ureditve na območju Mežice.

Z odločitvijo o podpori za operacijo je bil odobren finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (prispevek EU) in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije za operacijo ˝Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo˝, katere obdobje upravičenosti stroškov je do 31. 12. 2023. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo, znaša 33.950.280,98 EUR. Prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša  22.297.565,00 (od tega podpora Evropske unije 17.838.052,00 EUR in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 4.459.513,00 EUR), ostalo so drugi javni viri državnega proračuna 11.652.715,98 EUR.