Skoči do osrednje vsebine

S projektom »LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS - NAtuRe Conservation Information System - LIFE19 GIE/SI/000161) želimo vzpostaviti informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. Z vzpostavljenim sistemom želimo doseči večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, pri strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi na področju varstva narave. Prispeval bo k skrajševanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom.

Sistem rešuje praznino, ki je nastala na področju upravljanja s podatki naravovarstva v zadnjih 15 letih. Podatki (razen varovanih območij) niso dostopni javnosti na sodoben, digitalen način. Manjkajo ustrezna orodja za upravljanje s podatki, varovanimi območji in vrstami ter za načrtovanje in spremljanje ukrepov. Pričakujemo pozitivne učinke tako na procese odločanja, skrajševanje upravnih postopkov na različnih ravneh in področjih kot tudi na boljše sodelovanje med javnimi institucijami, ki delujejo na področju varstva narave.  

 Ključni cilji projekta:

 • IS kot enotna vstopna točka za enostavnejši dostop do bioloških in naravovarstvenih podatkov / informacij iz različnih virov.
 • Vključujoč partnerski program, ki združuje ključne ponudnike podatkov.
 • Orodja/pripomočki za učinkovitejše izvajanje področne zakonodaje, za pregled ter vnos podatkov na terenu preko mobilnih naprav.
 • Nuditi podatke v strojno berljivih formatih za integracijo z ostalimi sistemi (npr. eProstor).
 • Dvig ozaveščenosti zainteresirane javnosti in ciljnih skupin o razpoložljivosti in uporabnosti podatkov.

 Pričakovani učinki: 

 • S sistemom bo povezanih 11 različnih virov podatkov (8 projektnih partnerjev in 3 upravljavci zavarovanih območij).
 • 95 % obstoječih, a razpršenih javno financiranih bioloških podatkov bo povezanih in dostopnih na enem mestu.
 • Na klik bo na voljo 10-krat več podatkov o varstvu narave.
 • 30-odstotno zmanjšanje časa, potrebnega za dostop do podatkov in večine potrebnih informacij.
 • 9 novih delovnih mest za polni delovni čas v času trajanja projekta.
 • Vsaj 10 % večja ozaveščenost o pomembnosti podatkov za ohranjanje narave.

Skupna vrednost projekta LIFE NarcIS znaša 3.695.411 EUR. Projekt traja 4 leta, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2024. Del denarnih sredstev za izvedbo projekta je zagotovljen v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okoljsko upravljanje in informacije, ki ga upravlja in financira Evropska komisija v programskem obdobju 2014-2020. Razliko krije Republika Slovenija oziroma partnerji z lastno udeležbo. Evropska komisija povrne projektnim partnerjem 53,3 % vseh stroškov, 46,7 % pa je lastne udeležbe. V projekt so vključeni glavni akterji na področju varovanja narave v Sloveniji, tako državne institucije: (1) Agencija Republike Slovenije za okolje kot vodilni partner, (2) Ministrstvo za okolje in prostor, (3) Univerza v Ljubljani, (4) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, (5) Zavod za gozdove Slovenije, (6) Zavod za ribištvo Slovenije kot tudi zasebni ustanovi: (7) Center za kartografijo favne in flore, (8) Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 

Več na spletni strani projekta LIFE NarcIS.