Skoči do osrednje vsebine

Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav

Med naravnimi nesrečami v Sloveniji poplave zaradi svoje silovitosti in pogostosti povzročajo največ materialne škode ter včasih zahtevajo tudi človeška življenja. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav, med katerimi so zelo pomembni alarmiranje, obveščanje, informiranje in ozaveščanje prebivalcev za izvajanje osebne in vzajemne zaščite.

Namen projekta

Namen projekta je s prenovo in vzpostavitvijo sistema javnega alarmiranja zagotoviti pravočasno alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav ter z aktivnostmi informiranja in ozaveščanja prebivalstva prispevati k pravilnim ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom izvajanja osebne in vzajemne zaščite. S tem bo projekt prispeval k večji odpornosti in odzivnosti pri obvladovanju poplavne ogroženosti.

Cilj projekta

Specifični cilj je nižja poplavna ogroženost prebivalstva, ki bo na območjih pomembnega vpliva poplav dosežen s pravočasnim javnim alarmiranjem ogroženega prebivalstva, širše na celotnem območju Slovenije pa bo dosežen z informiranjem in ozaveščanjem prebivalstva Slovenije o ukrepih pred, med, ob napovedi in po poplavi. V primeru novih poplav se bo nižja poplavna ogroženost odražala v manjši škodi za prebivalce, katerih življenja, premoženja in gospodarska aktivnost ogrožajo poplave.

Glavna cilja projekta po aktivnostih sta:

  • nadaljevanje prenove in prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju in s tem zagotovitev večje poplavne varnosti subjektov na območjih pomembnega vpliva poplav. Z nakupom in menjavo obstoječih siren z novimi in vključitev teh siren v enotni sistem javnega alarmiranja v RS bodo subjekti na območjih pomembnega vpliva poplav pravočasno opozorjeni o bližajoči se nevarnosti poplav, kar jim bo omogočilo pravočasno izvedbo ukrepov za zavarovanje življenj in imetja;
  • informiranje in ozaveščanja prebivalcev Slovenije o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s posebnim poudarkom na poplavah. Prek različnih dogodkov oz. aktivnosti in orodij (izvedbe dogodkov za prebivalce in natečaja za mlade, tiskanega, avdio, video, promocijskega gradiva in drugo) bomo prebivalce informirali o možnih ukrepih, ozavestili o pravilnem ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom izvajanja osebne in vzajemne zaščite. Poplave lahko tudi danes kljub nekaterim ukrepom prizadenejo gosto naseljena območja, zato se moramo nanje pravočasno pripraviti. Zelo pomembno je, da prebivalce celotne Slovenije seznanimo z ukrepi, ki jih morajo izvesti za zavarovanje svojega življenja oziroma imetja, kar je še posebno pomembno, če živijo na območjih, kjer voda lahko zelo hitro naraste.

Projekt bo prispeval k zmanjšanju posledic poplav, človeških žrtev in materialne škode.

Opis projekta

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Aktivnosti projekta so umeščene v prednostno os 5 – Prilagajanje podnebnim spremembam, s specifičnim ciljem 5.1.1 – Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav.

Vrednost projekta za dvoletno obdobje znaša 1.664.817,00 EUR. Sofinancirata ga Republika Slovenija ter Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

TV telop: Bolje pripravljen kot poplavljen

Radijski oglas Bolje pripravljen kot poplavljen

Iskalnik