Skoči do osrednje vsebine

Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav

Med naravnimi nesrečami v Sloveniji poplave zaradi svoje silovitosti in pogostosti povzročajo največ materialne škode ter včasih zahtevajo tudi človeška življenja. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav, med katerimi so zelo pomembni alarmiranje, obveščanje, informiranje in ozaveščanje prebivalcev za izvajanje osebne in vzajemne zaščite.

Namen projekta

Namen projekta je s prenovo in vzpostavitvijo sistema javnega alarmiranja zagotoviti pravočasno alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav ter z aktivnostmi informiranja in ozaveščanja prebivalstva prispevati k pravilnim ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom izvajanja osebne in vzajemne zaščite. S tem bo projekt prispeval k večji odpornosti in odzivnosti pri obvladovanju poplavne ogroženosti.

Cilj projekta

Specifični cilj je nižja poplavna ogroženost prebivalstva, ki bo na območjih pomembnega vpliva poplav dosežen s pravočasnim javnim alarmiranjem ogroženega prebivalstva, širše na celotnem območju Slovenije pa bo dosežen z informiranjem in ozaveščanjem prebivalstva Slovenije o ukrepih pred, med, ob napovedi in po poplavi. V primeru novih poplav se bo nižja poplavna ogroženost odražala v manjši škodi za prebivalce, katerih življenja, premoženja in gospodarska aktivnost ogrožajo poplave.

Glavna cilja projekta po aktivnostih sta:

 • nadaljevanje prenove in prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju in s tem zagotovitev večje poplavne varnosti subjektov na območjih pomembnega vpliva poplav. Z nakupom in menjavo obstoječih siren z novimi in vključitev teh siren v enotni sistem javnega alarmiranja v RS bodo subjekti na območjih pomembnega vpliva poplav pravočasno opozorjeni o bližajoči se nevarnosti poplav, kar jim bo omogočilo pravočasno izvedbo ukrepov za zavarovanje življenj in imetja;
 • informiranje in ozaveščanja prebivalcev Slovenije o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s posebnim poudarkom na poplavah. Prek različnih dogodkov oz. aktivnosti in orodij (izvedbe dogodkov za prebivalce in natečaja za mlade, tiskanega, avdio, video, promocijskega gradiva in drugo) bomo prebivalce informirali o možnih ukrepih, ozavestili o pravilnem ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom izvajanja osebne in vzajemne zaščite. Poplave lahko tudi danes kljub nekaterim ukrepom prizadenejo gosto naseljena območja, zato se moramo nanje pravočasno pripraviti. Zelo pomembno je, da prebivalce celotne Slovenije seznanimo z ukrepi, ki jih morajo izvesti za zavarovanje svojega življenja oziroma imetja, kar je še posebno pomembno, če živijo na območjih, kjer voda lahko zelo hitro naraste.

Projekt bo prispeval k zmanjšanju posledic poplav, človeških žrtev in materialne škode.

Opis projekta

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Aktivnosti projekta so umeščene v prednostno os 5 – Prilagajanje podnebnim spremembam, s specifičnim ciljem 5.1.1 – Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav.

Vrednost projekta za dvoletno obdobje znaša 1.664.817,00 EUR. Sofinancirata ga Republika Slovenija ter Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Izvedeni dogodki in aktivnosti pri informiranju in ozaveščanju prebivalcev

1. TV spot

2. Radijski oglas

Prepis vsebine radijskega oglasa: 

Bolje pripravljen kot poplavljen. Ne podcenjujte moči vode. Preverite, ali živite na poplavno ogroženem območju. Na poplave se lahko pravočasno pripravite. Več informacij na spletni strani www.gov.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

6. Oglaševanje na avtobusih

Tematika Bolje pripravljen kot poplavljen je v septembru, oktobru in novembru 2020 oglaševana tudi na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa. Avtobusi z oglasom Bolje pripravljen kot poplavljen vozijo po Ljubljani in njeni okolici in tako oglas doseže potnike, čakajoče na postajah, pešce in mimoidoče, voznike drugih vozil in njihove sopotnike ter ostale udeležence v prometu.

7. Kako ravnamo ob poplavi (napotek, prirejen za slepe in slabovidne)

8. Natečaj Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen!

V šolskem letu 2019/2020 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj Naravne in druge nesreče za predšolsko in šolsko mladino na temo Bolje pripravljen kot poplavljen. 

Cilj natečaja je bil, da mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestimo oziroma informiramo o mogočih ukrepih, pravilnem ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom osebne in vzajemne zaščite, saj lahko s preventivnim znanjem in ravnanjem nekatere poplave preprečijo, pri nekaterih poplavah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje. 

Natečaj je bil namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol ter učencem osnovnih šol s prilagojenim programom. Predmet natečaja je bila izdelava likovnih in literarnih izdelkov na temo Bolje pripravljen kot poplavljen. Mladi so bili razdeljeni v štiri starostne kategorije. Rok za oddajo izdelkov je bil 24. februar 2020. 

Projekt (nagrade na natečaju) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Izvedba natečaja

Natečaj je potekal dvostopenjsko, na regijski in državni ravni, v štirih starostnih kategorijah. V prvi kategoriji so otroci sodelovali samo z risanjem risbic, v preostalih kategorijah pa tudi z literarnimi deli. 

Na natečaju je sodelovalo 3652 otrok in 563 mentorjev iz 88 vrtcev s podružnicami, 201 osnovne šole s podružnicami ter 11 osnovnih šol s posebnim programom. Izpostave URSZR so prejele skupno 2846 likovnih in 455 literarnih del. Izpostava Murska Sobota je zunaj konkurence iz Madžarske prejela tudi 27 likovnih del iz druge, tretje in četrte kategorije. 

Vsaka izpostava URSZR je opravila regijski izbor in izbrana dela posredovala na URSZR na državni izbor. Izpostave URSZR so na državno raven poslale 251 likovnih in 159 literarnih del. Na URSZR so med prispelimi deli izbrali 20 najboljših likovnih in 15 najboljših literarnih del. 

Nagrajena likovna in literarna dela niso natančneje razvrščena, temveč so med seboj enakovredna. 

Načrtovane sklepne prireditve (regijske in državna) s podelitvijo nagrad in potrdil so bile zaradi bolezni COVID-19 odpovedane. Zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov ob bolezni COVID19 so izpostave URSZR nagrade in potrdila na regijski in državni ravni posredovale na ustanove ali pa so jih ustanove dvignile na izpostavah URSZR in jih nato izročile nagrajencem in njihovim mentorjem. Projekt (nagrade na natečaju) sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija.

Nagrajenci državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen so: 

Likovna dela

1. kategorija: predšolski otroci

 • Gašper Vrh, Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča, mentorici Maruša K. Batista in Martina Urbančič, izpostava Postojna
 • Zala Žitek, Vrtec Lendava, mentorica Marta Bedeč - Rožman, izpostava Murska Sobota
 • Mia Kneževič, Vrtec Jadvige Golež, mentorica Brigita Smrekar in mentor Simon Breznik, izpostava Maribor
 • Tia Majhen, Vrtec Šoštanj, mentorici Darja Jelenko in Lucija Globačnik, izpostava Celje
 • Lili Marie Lesjak, Vrtec Podbrežje − enota Brezje, mentorici Valerija Vreznik in Violeta Koželj, izpostava Maribor

2. kategorija: učenci 1. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

 • Lina Trupej, Podružnična OŠ Kalobje, mentorica Marija Kukovič, izpostava Celje
 • Mitja Korošak, OŠ Bakovci − POŠ Dokležovje, mentor Anton Buzeti, izpostava Murska Sobota
 • Niki Feuš, OŠ Stročja vas, mentorica Alenka Antolič, izpostava Murska Sobota
 • Val Čeh, OŠ Draga Kobala, mentorici Renata Časar in Lidija Hruškar, izpostava Maribor
 • Nia Marcen, OŠ Trbovlje − PŠ Alojza Kohkravta, mentorica Mojca Hribar Bevc, izpostava Trbovlje

3. kategorija: učenci 2. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

 • Ana Hudorovac, OŠ Milke Šobar - Nataše, mentorica Andreja Schwenner, izpostava Novo mesto
 • Teja Rupnik, OŠ Črni Vrh, mentorica Ivanka Erjavec, izpostava Nova Gorica
 • Sara Zalar, OŠ Podbočje, mentorica Damjana Stopar Štrovs, izpostava Brežice
 • Zoja Fortin, OŠ Ivana Groharja, mentorica Branka Mali, izpostava Kranj
 • Lara Kalamar, OŠ I. Murska Sobota, mentor Tilen Červak, izpostava Murska Sobota

4. kategorija: učenci 3. triletja osnovne šole (devetletka), učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

 • Tina Ratej, OŠ Kajetana Koviča, mentorica Renata Sporn, izpostava Murska Sobota
 • Matic Brodnik, OŠ Škofljica, mentorica Lucija Rupret, izpostava Ljubljana
 • Tija Bervar, JZ OŠ Marjana Nemca, mentor Simon Sernec, izpostava Celje
 • Klara Sužnik, OŠ Destrnik, mentorica Janja Perko, izpostava Ptuj
 • Lili Miklič, CUDV Črna na Koroškem, mentorica Melita Kordež Drezgič, izpostava Slovenj Gradec

Literarna dela

2. kategorija: učenci 1. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

 • Hana Merica, OŠ I. Murska Sobota, mentorica Tanja Kočar Vučko, izpostava Murska Sobota
 • Miha Žabkar, OŠ Raka, mentorica Svetina Paulič, izpostava Brežice
 • Vida Ažman, OŠ Cvetka Golarja, mentorica Petra Cesar, izpostava Kranj
 • Iza Lednik, OŠ Gustava Šiliha − POŠ Šentilj, mentorica Dragica Kralj, izpostava Celje
 • Naj Železnik, OŠ Košana, mentorica Marija Mršnik, izpostava Postojna

3. kategorija: učenci 2. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

 • Lin Hudernik, OŠ Šentjanž pri Dravogradu, mentorica Milena Jamer, izpostava Slovenj Gradec
 • Maruša Burja, OŠ Toma Brejca, mentorica Živa Blatnik, izpostava Ljubljana
 • Anja Kordič, OŠ Vinica, mentorica Mateja Medvešek Rjavec, izpostava Novo mesto
 • Jaka Macerl, OŠ Toneta Okrogarja, mentorica Joži Zupan, izpostava Trbovlje
 • Nina Kolmančič, OŠ Ljudski vrt, mentorica Simona Hajnal, izpostava Ptuj

4. kategorija: učenci 3. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom

 • Anavita Kodrič, OŠ Elvire Vatovec Prade, mentorica Urška Kerin, izpostava Koper
 • Nika Mravlja, OŠ Črni Vrh, mentorica Jana Peternel, izpostava Nova Gorica
 • Urban Urh Jakše, OŠ Jožeta Gorjupa, mentorica Metka Povše, izpostava Brežice
 • Rebeka Cankar, OŠ Žiri, mentorica Maja Brezovar, izpostava Kranj
 • Jona Novak, OŠ Ribnica na Pohorju, mentorica Jasna Ledinek, izpostava Slovenj Gradec

 Nagrajencem in njihovim mentorjem čestitamo.

9. Posvet

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v torek, 25. maja 2021, ob 10. uri organizirala avdio-video posvet o načrtovanju.

Na posvet so bili vabljeni predstavniki ministrstev ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Na posvetu so bile med drugim predstavljene tudi teme, ki so del projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Predstavljen je bil namen in cilj projekta ter posamezne dejavnosti, ki so bile že izvedene oziroma bodo še potekale.

Predstavljene so bile tudi dejavnosti v okviru načrtovanja pripravljenosti in odziva na poplave: Predhodna ocena poplavne ogroženosti, Opozorilne karte poplav, Območja pomembnega vpliva poplav, Državna matrika tveganj za nesreče z združenim prikazom, Ocena tveganja za poplave in  Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. 

10. Dogodki za prebivalce s predstavitvijo protipoplavne zaščite

Občinski praznik Sežane

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je v soboto, 28. avgusta 2021, udeležila občinskega praznika občine Sežana, kjer je v sklopu projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav predstavila in prikazala različne načine protipoplavne zaščite. Prikaz je izvajal Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana.

Na prireditvi so bili obiskovalcem prikazani nekateri možni načini protipoplavne zaščite (prikaz zaščite odprtin s ploščami, zidaki, protipoplavnimi vrečami in podobno), na voljo so jim bile tudi informacije o protipoplavnih ukrepih v obliki tiskanega gradiva in promocijskega materiala.

Celjski sejem (MOS)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v sklopu projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav med 15. in 19. septembrom 2021 na Celjskem sejmu (MOS) predstavila in prikazala različne načine protipoplavne zaščite.

Obiskovalcem prireditve je bil prikazan način protipoplavne zaščite v objektu in na prostem s protipoplavnimi vrečami, zidaki, elementi, zaščito odprtin itd. Informacije o ukrepih, kaj storiti pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej, so bile podane tudi preko tiskanega gradiva (zgibank in plakatov), pingvinov in promocijskega materiala. Ogledali so si lahko tudi film Bolje pripravljen kot poplavljen.

SOBRA

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v okviru 8. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja - SOBRA 2021, ki je potekal od 23. do 25. septembra 2021 v Gornji Radgoni, na notranjih in zunanjih razstavnih površinah obiskovalcem predstavila projekt Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav. Cilj projekta je informirati in ozavestiti prebivalce o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s posebnim poudarkom na poplavah.

V sklopu projekta je uprava na notranjem razstavnem prostoru obiskovalce informirala o pravilnem ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom izvajanja osebne in vzajemne zaščite. V ta namen je pripravila tiskano gradivo (zgibanko in plakat Bolje pripravljen kot poplavljen ter zgibanko Postavljanje zasilne protipoplavne zaščite). Informacije, kako se zaščiti pred poplavo, so obiskovalci prejeli tudi preko filma Bolje pripravljen kot poplavljen in razstavljenih pingvinov. Najmlajši obiskovalci pa so se z zaščitnimi ukrepi spoznali preko didaktične igre Bolje pripravljen kot poplavljen.

Na zunanjem razstavnem prostoru so si obiskovalci lahko ogledali prikaz protipoplavne zaščite na prostem in v objektu s protipoplavnimi vrečami, s ploščami, zidaki in podobno. Obiskovalcem je bila protipoplavna zaščita predstavljena tudi preko tiskanega gradiva, promocijskega materiala, razstavljenih pingvinov oziroma ogleda filma.

Praznik občine Loške doline

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je v nedeljo, 18. oktobra 2021, udeležila občinskega praznika v Starem trgu pri Ložu. Na prazniku so bile predstavljene aktivnosti v sklopu projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav.

Obiskovalci so si lahko ogledali prikaz protipoplavne zaščite s protipoplavnimi vrečami, s ploščami, zidaki in podobno. Obiskovalcem je bila protipoplavna zaščita (kako pravilno ravnati in ukrepati pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej) predstavljena tudi s tiskanim gradivom, promocijskim materialom, razstavljenimi pingvini oziroma ogledom filma. Najmlajši obiskovalci pa so se s tematiko seznanili z didaktično igro Bolje pripravljen kot poplavljen.

11. Sodelovanje na prireditvah – informiranje in ozaveščanje prebivalcev o ukrepih ob poplavah

Občinski praznik jernejevo, Šentjernej

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je v soboto, 28. avgusta 2021, udeležila občinskega praznika jernejevo v Šentjerneju. Na sejmu je bil predstavljen sistem zaščite in reševanja s poudarkom na temi Bolje pripravljen kot poplavljen.

Na prireditvi so bile predstavljene aktivnosti v sklopu projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav.

Obiskovalci so na prireditvi dobili informacije, kako pravilno ravnati in ukrepati pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej. Na voljo so jim bile zgibanke in plakat Bolje pripravljen kot poplavljen, zgibanke Postavljanje zasilne protipoplavne zaščite ter promocijski material. Ogledali so si lahko film, TV-spot in pingvin na temo Bolje pripravljen kot poplavljen. Najmlajši udeleženci so lahko s seboj odnesli didaktične igre Bolje pripravljen kot poplavljen.

Festival za 3. življenjsko obdobje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v okviru Festivala za 3. življenjsko obdobje, ki je potekal od 29. 9. do 1. 10. 2021, v sklopu svojih dejavnosti predstavila tudi projekt Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav. Na razstavnem prostoru je obiskovalcem predstavila pravilno ravnanje pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej. Pripravila je tudi zgibanko Postavljanje zasilne protipoplavne zaščite in zgibanko, plakat ter didaktično igro Bolje pripravljen kot poplavljen. Obiskovalci so si ogledali tudi film Bolje pripravljen kot poplavljen.

V petek, 1. 10. 2021, so si obiskovalci lahko ogledali prikaz protipoplavne zaščite v objektu in na prostem, in sicer s protipoplavnimi vrečami, ploščami, zidaki in podobnim.