Skoči do osrednje vsebine

Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi

Projekt »Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi« (FRISCO1) se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in sodi v prednostno os »Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih«. Je prvi odobren strateški projekt v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija – Hrvaška za programsko obdobje 2014-2020. Začel se je 11. 4. 2016 in bo trajal do 10. 4. 2019. Celotna vrednost projekta je 4,07 milijonov EUR, delež Slovenije znaša 510.000 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85 % in s strani Republike Slovenije v deležu 15 %. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška obsega 17 statističnih regij v Sloveniji in županij na Hrvaškem. S sodelovanjema v projektu Frisco1 želita Slovenija in Hrvaška zmanjšati poplavno ogroženost v porečjih, preko katerih poteka meja med državama.

Vzdolž slovensko-hrvaške meje predstavljajo poplave nevarnost s čezmejnimi učinki in narekujejo celovito ukrepanje. V okviru programov teritorialnega sodelovanja se je ponudila priložnost za skupno reševanje poplavne problematike. Projekt FRISCO1 zaznamuje celovitost v prostorskem smislu (zajeta so vsa porečja vzdolž slovensko-hrvaške meje) in v smislu nabora ukrepov (zajeti so vsi glavni negradbeni ukrepi s področij pripravljenosti, preprečevanja in odziva na poplave).

Glavna cilja projekta sta:

  • zmanjšanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave ter Mure z izvedbo negradbenih ukrepov in s čezmejno usklajenim delovanjem na področju poplavne ogroženosti ter
  • priprava dokumentacije za optimalne gradbene ukrepe, ki jih bodo izvedli v enem ali več naslednjih projektih.

V projektu sodeluje osem (nacionalnih državnih in javnih institucij) partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, in sicer: vodilni partner Hrvatske vode, nacionalni vodilni partner za Slovenijo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inštitut za hidravlične raziskave, Državni hidrometeorološki zavod in Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Agencija RS za okolje sodeluje pri številnih aktivnostih, ki prispevajo h glavnim ciljem projekta, kot na primer: izdelava čezmejno usklajene študije poplavne ogroženosti s podrobnim opisom trenutnega stanja in alternativnimi rešitvami ter opredelitvijo in utemeljitvijo optimalnih ukrepov; bilateralno usklajene karte poplavne ogroženosti za različne poplavne scenarije. Za naslednje aktivnosti pa je odgovorni partner na projektu:

zbiranje, upravljanje in izmenjava podatkov, ki se nanašajo na poplavno ogroženost (npr. rečni profili, meteorološki in hidrološki podatki, prostorski podatki, topografija), se bo izvajala na čezmejnih porečjih Sotle, Mure in Dragonje ter
izdelava oziroma nadgradnja hidroloških in hidravličnih modelov, ki so del obstoječih hidroloških prognostičnih sistemov v Sloveniji in na Hrvaškem, se bo navezovala na čezmejna porečja Drave, Mure in Dragonje.
Agencija je v okviru že izvedenega kohezijskega projekta BOBER pridobila bogate izkušnje na področju negradbenih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, zlasti pri spremljanju in napovedovanju meteoroloških in hidroloških pojavov ter poplav. V projektu FRISCO1 pa bodo na čezmejnih porečjih razviti manjkajoči sistemi za hidrološko napovedovanje na obmejnih rekah, obstoječi pa bodo poenoteni in izboljšani.

V prvi šest-mesečni periodi projekta so večinoma potekale pripravljalne in usklajevalne aktivnosti, v drugi pa so se izvajale meritve v porečjih Dragonje in Sotle. Slike prikazujejo terensko delo, kjer so se opravljale geodetske meritve rečnih profilov na Sotli in Dragonji ter nakup nekatere opreme, za uspešno izvedbo meritev rečnih profilov in zbiranje podatkov. V tretji periodi projekta so potekale aktivnosti obdelave podatkov in so se začele aktivnosti za izdelavo hidroloških in hidravličnih modelov, ki so del obstoječega hidrološkega prognostičnega sistema (HPS) ARSO (skupni model 2). V četrti periodi so se opravljale aktivnosti z namenom priprave skupnega modela 2 in izveden je bil nakup omrežnih stikal, ki bodo omogočala uspešno izvedbo predvidenih aktivnosti in kasnejše operativno delovanje izdelanih orodij. Podprte in spremljane so bile tudi aktivnosti, ki jih vodijo projektni partnerji.

Več na spletni strani projekta: https://frisco-project.eu/sl/

Osebna izkaznica projekta