Skoči do osrednje vsebine

Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij

Osnovni cilj projekta je izvedba načrtovanih mednarodnih raziskav in študij na področju vzgoje in izobraževanje za obdobje 2016-2021 z vzporedno vzpostavitvijo mehanizma sistematičnega vpenjanja metodologij in rezultatov mednarodnih raziskav v celovitejši nacionalni okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

O projektu

Pomen mednarodnih raziskav, mednarodno primerjalnih podatkov in medkulturne izmenjave držav, ko gre za vprašanje vrednotenja kakovosti in pravičnosti vzgojno-izobraževalnega sistema in načrtovanja izboljšav, je v stalnem vzponu. Sodelovanje v mednarodnih raziskavah na področju izobraževanja je za Slovenijo pomembno zaradi mednarodnih primerjav in, v raziskavah, ki potekajo v večletnih krogih, tudi ugotavljanja sprememb v času. Dodatno tovrstne raziskave omogočajo ugotavljanje, spremljanje in vrednotenje razlik v dosežkih med različnimi skupinami otrok, učencev, odraslih idr. (npr. Romi, migranti, učenci z učnimi težavami, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami idr.) s ciljem zagotavljanja večje stopnje kakovosti in pravičnosti šolskega sistema. V zadnjih desetletjih se je izvajanje mednarodnih  raziskav uveljavilo med drugim tudi zaradi pojava globalizacije in zahtev po zagotavljanju trajnostnega razvoja na mednarodni in nacionalnih ravneh.

S projektom zasledujemo naslednje cilje:

  • evalvacija sistema po skupnih mednarodnih kazalnikih na področju učenja in poučevanja (dosežki učencev, kompetence in profesionalni razvoj učiteljev, družbena klima); primerjalno z drugimi državami in v času (ugotavljanje trenda);
  • sprotno preverjanje doseganja nacionalnih ciljev uspešnosti države v primerjavi z drugimi relevantnimi državami;
  • vzdrževanje in ažuriranje mednarodno dogovorjenih kazalnikov napredka izobraževalnih sistemov (npr. znotraj strateškega okvira ET 2020);
  • podpora pri spremljanju in vrednotenju dviga kompetenc in ravni pismenosti znotraj inovativnih razvojnih projektov Operativnega programa 2014-2020 (10. prednostna os, 3. specifični cilj);
  • sodelovanje pri pripravi sumarnega nacionalnega poročila o kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema;
  • sodelovanje pri razvoju sistema kazalnikov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema;
  • načrtno izboljšanje diseminacije in uporaba dobljenih raziskovalnih podatkov pri uveljavljanju »na podatkih temelječe politike« in »na podatkih temelječe prakse«.

Operacija se izvaja v obdobju 1. 1. 2016 – 31. 8. 2021 v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti  in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, ter specifičnega cilja 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacijo izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom.   Skupna vrednost projekta je 2.000.000 evrov, prispevek Evropske unije 80 % in pripadajoča slovenska udeležba 20 %.