Skoči do osrednje vsebine

Namen EUSAIR Facility Point je podpora izvajanju Strategije EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), ki naslavlja skupne izzive regije in krepi sodelovanje deležnikov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

Strategijo je Evropska komisija sprejela leta 2014, istega leta pa jo je potrdil Evropski svet. S tem pa je postala tretja makroregionalna strategija v EU. Vključuje deset držav - štiri države članice EU (Hrvaška, Grčija, Italija in Slovenija) in šest držav ne-članic EU, med katerimi so tudi države kandidatke in potencialne kandidatke (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija, Severna Makedonija) in San Marino, ki zajemajo območje, na katerem živi 70 milijonov ljudi.

Strategija EUSAIR temelji na štirih tematskih stebrih, in sicer: modra rast, povezovanje regije (prometna in energetska povezljivost), okoljska kakovost in trajnostni turizem. Poleg teh vključuje še dve medsektorski področji: 1. raziskave, inovacije in MSP; 2. krepitev zmogljivosti, tudi komunikacij. 

Slovenija je strategiji EUSAIR predsedovala od1. junija 2020 do 31. maja 2021.

Glavni cilj projekta 

Podpora pri usklajevanju in pospeševanju izvajanja EUSAIR s krepitvijo institucionalne zmogljivosti javnih organov in vodilnih nosilcev ter spodbujanje izvajanja skupnih prioritet.

Sodelujoči partnerji

 • Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj - MKRR (vodilni partner)
 • Albanija, Ministry for Europe and Foreign Affairs of the Republic of Albania, Prime Minister's Office - State Agency for Strategic Planning and Aid Coordination
 • Bosna in Hercegovina, Directorate for European Integration of Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
 • Hrvaška, Ministry of Tourism and Sport of the Republic of Croatia
 • Grčija, Ministry of Economy and Finance, General Secretariat of Public Investments and PA, General Directorate for Strategy, Planning and Implementation of PA, Special Service for Coordination of Planning, Evaluation and Implementation
 • Italija, Marche Region – Innovation and International Cooperation Unit
 • Črna Gora, Ministry of European Affairs
 • Srbija, Ministry of European Integration Government of the Republic of Serbia
 • Slovenija, Občina Izola

MKRR je kot vodilnemu partnerju projekta zaupana glavnina nalog. Poleg strateškega vodenja partnerstva, MKRR skrbi za neposredno operativno in administrativno podporo članom upravljavskega odbora in koordinatorjem tematskih usmerjevalnih skupin na ravni desetih držav EUSAIR. Pomembna naloga MKRR je tudi informiranje in komuniciranje vsebin EUSAIR.

Občina Izola kot drugi slovenski projektni partner nudi podporo slovenskim članom tematskih usmerjevalnih skupin s posebnim poudarkom na stebru Okoljska kakovost. Sodelujejo pri pripravi konceptov strateških (makroregionalnih) projektov, spremljanju, poročanju in evalvaciji EUSAIR za ta steber. Prav tako nudijo informacije in podporo ostalim slovenskim deležnikom na področju drugih stebrov strategije.

Pričakovani učinki in rezultati projekta

 • Stabilna operativna in administrativna podpora javnim organom in vodilnim nosilcem za učinkovito izvedbo procesov in aktivnosti EUSAIR.
 • Povečana baza znanja in okrepljena sposobnost javnih organov in vodilnih nosilcev v Jadransko-jonski regiji za učinkovito koordinacijo politik, strateški razvoj projektov in mobilizacijo finančnih sredstev. 
 • Okrepljeno dolgoročno sodelovanje na vseh ravneh in sektorjih v Jadransko-jonski regiji.
 • Povečano zavedanje o dodani vrednosti EUSAIR in oblikovanje skupne strateške vizije za območje Jadransko-jonske regije.

Sredstva za izvedbo projekta

Strateški projekt EUSAIR Facility Point se izvaja in financira kot 4. prioriteta Jadransko-jonskega transnacionalnega programa sodelovanja Interreg Adrion 2014–2020.

Vrednost projekta 11,5 milijona evrov.

Trajanje projekta: maj 2016–oktober 2023.