Skoči do osrednje vsebine

Energetski koncept Slovenije

Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let oziroma 40 let.

Energetski koncept Slovenije

Energetski koncept Slovenije (EKS) na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

EKS skladno z Energetskim zakonom podaja usmeritve in vizijo energetske politike Slovenije. Strateški dokument je dokument usmerjevalne narave in se zato ne opredeljuje do posameznih konkretnih projektov. Določa strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050, ter na tak način postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo na trajnosten in konkurenčen način.

Konkretni cilji za leto 2030 bodo skladno z dogovorom na ravni voditeljev držav članic EU določeni na ravni EU. Slovenija bo nacionalne cilje in ukrepe za doseganje teh ciljev določila v celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN).

Dolgoročni cilji za leto 2050 bodo usklajeni z nacionalno usmeritvijo k nizkoogljični družbi in s tem k cilju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) za vsaj 80 % do leta 2050 glede na leto 1990 na ravni EU.

Osnutek EKS je bil pripravljen v širokem procesu javnih posvetov, predstavitev in delavnic, pri čemer so sodelovala ministrstva, raziskovalne in druge ustanove, gospodarske družbe, nevladne organizacije in seveda posamezniki. Široka javna razprava v času priprave Energetskega koncepta je pokazala odločno podporo naši skupni viziji, to je dolgoročnemu prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo, v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

Stanje na projektu

Predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (ReEKS) je Vlada Republike Slovenije določila na redni seji dne 1. 3. 2018 in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS. Zaradi predčasnega prenehanja mandata, Državni zbor RS predloga resolucije ni obravnaval.

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 6. 8. 2018 v ponovni postopek javne obravnave posredovalo predlog ReEKS, ki se je iztekla 15. 10.2018.

Za predlog ReEKS je bila opravljena tudi celovita presoja vpliva na okolje. Okoljsko poročilo in osnutek EKS sta bila dana v javno razgrnitev od 1. 2. 2018 – 2. 3. 2018. V tem sklopu je 14. 2. 2018 v Ljubljani potekala tudi javna razprava na okoljsko poročilo.