Skoči do osrednje vsebine

Z izvedbo projekta "Inovativno ekološko vrednotenje in strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah" (Eco-AlpsWater) želimo ugotoviti, kako bi lahko spremljali prisotnost vodnih organizmov in ekološko stanje voda z novodobnimi genetskimi pristopi analize okoljske DNA, za katere se predvideva, da bodo v prihodnosti lahko nadgradili ali celo nadomestili zamudne in manj natančne tradicionalne metode vrednotenja ekološkega stanja voda.

Ekološko stanje voda vrednotimo na podlagi rednega, sistematičnega monitoringa vrstne sestave in številčnosti bioloških elementov kakovosti: pritrjenih alg (fitobentos, makroalge), planktonskih alg (fitoplankton), višjih vodnih rastlin (makrofiti), bentoških nevretenčarjev in rib. S spremljanjem osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov, posebnih onesnaževal in hidromorfoloških elementov spremljamo tudi stanje njihovega življenjskega okolja.

Ekološko stanje voda vrednotimo v vodotokih, jezerih, zadrževalnikih in obalnem morju. Podatki letnega monitoringa ekološkega stanja voda so podlaga za obdobne ocene ekološkega stanja voda, ki kot del načrtov upravljanja voda predstavljajo osnovo za opredelitev ciljev in ukrepov za doseganje dobrega stanja voda in preprečevanje slabšanja stanja.

Glavna cilja projekta Eco-AlpsWater sta:

  • tradicionalni način vrednotenja ekološkega stanja v jezerih in vodotokih (ki se izvaja skladno z Vodno direktivno), z novodobnimi genetskimi pristopi analize okoljske DNA (ki se razvijajo tekom projekta) in
  • priprava priporočil za nadgradnjo tradicionalnih načinov vrednotenja ekološkega stanja znotraj alpskega območja.

Genetski pristop vrednotenja ekološkega stanja v primerjavi s tradicionalnim taksonomskim pristopom pomeni večjo natančnost in zanesljivost pri določanju ekološkega stanja, poleg tega pa tudi znatno poenostavitev vzorčenja in analiz, kar je tako časovno, kot tudi ekonomsko bolj upravičeno. Dosedanji rezultati na tem področju so obetavni, čeprav je za nadgradnjo starih metod z novimi tehnikami vrednotenja ekološkega stanja potrebnih še kar nekaj raziskav, tudi v okviru Eco-AlpsWater projekta.

Projekt Eco-AlpsWater se izvaja v okviru transnacionalnega programa sodelovanja Območje Alp za obdobje 2014-2020. Vrednost celotnega projekta je 1.804.494 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85%, 15% pa zagotovijo partnerji sami (v primeru ARSO je to Republika Slovenija).

V projektu sodeluje dvanajst partnerjev iz šestih držav: ARSO (Slovenija), NIB (Slovenija), AGES (Avstrija), Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Avstrija), Bayerisches Landesamt für Umwelt (Nemčija), LfL (Nemčija), INRA (Francija), Agence Française pour la Biodiversité (Francija), Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Švica), ARPSAV (Italija), ISPRA (Italija) in Fondazione Edmund Mach (Italija), ki je vodilni partner.

Več na spletni strani projekta Eco-AlpsWater