Skoči do osrednje vsebine

V projektu Eco-AlpsWater želimo ugotoviti, kako bi lahko spremljali prisotnost vodnih organizmov in ekološko stanje voda z novodobnimi genetskimi pristopi analize okoljske DNA, za katere se predvideva, da bodo v prihodnosti lahko nadgradili ali celo nadomestili zamudne in manj natančne tradicionalne metode vrednotenja ekološkega stanja voda.

Ekološko stanje voda vrednotimo na podlagi rednega, sistematičnega monitoringa vrstne sestave in številčnosti bioloških elementov kakovosti: pritrjenih alg (fitobentos, makroalge), planktonskih alg (fitoplankton), višjih vodnih rastlin (makrofiti), bentoških nevretenčarjev in rib. S spremljanjem osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov, posebnih onesnaževal in hidromorfoloških elementov spremljamo tudi stanje njihovega življenjskega okolja.

Ekološko stanje voda vrednotimo v vodotokih, jezerih, zadrževalnikih in obalnem morju. Podatki letnega monitoringa ekološkega stanja voda so podlaga za obdobne ocene ekološkega stanja voda, ki kot del načrtov upravljanja voda predstavljajo osnovo za opredelitev ciljev in ukrepov za doseganje dobrega stanja voda in preprečevanje slabšanja stanja.

Vodilni partner projekta je Fondazione Edmund Mach (FEM) iz Trenta, Italija. V projektu sodeluje še 11 projektnih partnerjev in sicer raziskovalne inštitucije in okoljske agencije pristojne za monitoring iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Švice in Francije. Slovenska partnerja pri projektu sta Agencija RS za okolje in Nacionalni inštitut za biologijo.

Projekt Eco-AlpsWater se izvaja v okviru transnacionalnega programa sodelovanja Območje Alp za obdobje 2014-2020. Sodi v prednostno os »Življenjski prostor Območja Alp – izboljšanje varovanja, ohranitve in ekološke povezanosti Območja Alp.«

Iskalnik