Skoči do osrednje vsebine

Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo

Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo

Operacija »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer znaša prispevek Evropske unije (op. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) 80 % in prispevek Republike Slovenije 20 %.

Namen operacije je zmanjšanje poplavne ogroženosti obravnavanega območja, predvsem na območju pomembnega vpliva poplav. Projekt vključuje del celovitih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti v porečju reke Dravinje in Polskave, ki med drugim vplivajo tudi na OPVP Poljčane. Projekt je namenjen zmanjševanju poplavne ogroženosti Dravinje in Polskave na območju petih občin: Majšperk, Slovenske Konjice, Videm, Kidričevo ter Slovenska Bistrica. Z izvedbo celostnih ukrepov se bo zmanjšala poplavna nevarnost in ogroženost vzdolž obravnavnih odsekov. Predvidene so protipoplavne ureditve (zidovi, visokovodni nasipi, razbremenilnik, ureditve struge vodotokov itd.). Ukrepi so dimenzionirani za zagotavljanje poplavne varnosti na pretoke Q100. S tem bo pomembno zmanjšana poplavna škoda in dolgoročno zagotovljen omejen vpliv podnebnih sprememb. Prispevek operacije bo zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 59, število prebivalcev, ki bo deležnih koristi ukrepov varstva pred poplavami, pa znaša177.

Predmet projekta je izvedba naslednjih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev oz. ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti:

A - Dravinja:

1. Protipoplavni ukrepi na Dravinji v Majšperku

2. Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače

B - Polskava:

3. Zmanjševanje poplavne ogroženosti Polskave
 a) Ureditev Polskave od Lancove vasi do Framskega potoka
 b) Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice
 c) Ureditev protipoplavne varnosti Polskave v Zgornji Polskavi

4. Dograditev vodne infrastrukture na območju AK Medvedce

Z odločitvijo o podpori za operacijo je bil odobren finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (prispevek EU) in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije za operacijo »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo«, katere obdobje upravičenosti stroškov je do 31. 12. 2023. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo znaša 18.190.012,00 EUR. Prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 8.931.123,00 EUR (od tega podpora Evropske unije 7.144.898,40 EUR in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 1.786.224,60 EUR), ostala sredstva so zagotovljena v Skladu za vode.