Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje dolgotrajne oskrbe

Dolgotrajno oskrbo ureja Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki v središče obravnave postavlja posameznika in posameznico, cilja na ohranjanje njihove samostojnosti in zagotavlja oskrbo po meri. Jedro vizije dolgotrajne oskrbe je krepiti mrežo storitev v skupnosti, ki bo vsem, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo omogočila, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. Hkrati pa je cilj reforme, tistim, ki institucionalno varstvo potrebujejo, zagotoviti, da bo zanje ta tudi bolj finančno dostopna in dosegljiva.

Kaj prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi

  • Boljšo dostopnost in dosegljivost do storitev dolgotrajne oskrbe, ki bodo financirane iz javnih sredstev.
  • Poleg osnovnih pravic do oskrbe na domu, oskrbe v instituciji, oskrbovalca družinskega člana ali denarnega prejemka  tudi dodatni  storitvi e-oskrbe in storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti, ki delujejo preventivno in omogočajo, da posameznik čim dlje ostaja v domačem okolju.
  • Vstopne točke na območnih centrih za socialno delo, kar bo omogočilo boljšo informiranost glede pravic, ki ljudem pripadajo iz naslova dolgotrajne oskrbe.
  • Oskrbo po meri človeka iz naslova načrta priporočenih storitev, ki bo zasnovan v sodelovanju med svetovalcem za dolgotrajno oskrbo in uporabnikom, na podlagi potreb in želja uporabnika.
  • Enotno ocenjevanje upravičenosti, na podlagi ocenjevalnega orodja, ki na prvo mesto postavlja samostojnost posameznika in zagotavlja, da bodo ljudje z enakimi potrebami imeli enake pravice.

Prejel/-a sem odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kaj to pomeni zame?

Odločba je akt, s katerim je prejemniku odločbe priznana lastnost zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo na dan 3. avgust 2023. Izdaja odločbe je v skladu s 129. členom Zakona o dolgotrajni oskrbi zakonska obveznost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če sem prejel/-a odločbo, sem bila torej na dan 3. avgust 2023 zavarovana oseba za dolgotrajno oskrbo.

Na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na dan 3. avgust 2023 preveril izpolnjevanje pogojev za priznanje lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in novembra 2023 začel z izdajo in pošiljanjem ugotovitvenih odločb zavarovanim osebam, ki jim je na dan 3. avgust 2023, priznana lastnost zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. 

Izdaja odločbe pomeni, da je oseba zavarovana za dolgotrajno oskrbo, kar je le eden izmed pogojev za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe.

Pod katerimi pogoji lahko uveljavljam pravico do dolgotrajne oskrbe

Oseba, zavarovana za dolgotrajno oskrbo, lahko pravice do dolgotrajne oskrbe koristi, če je zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisna od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Ob tem mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • Je zavarovana za dolgotrajno oskrbo 24 mesecev v zadnjih 36 mesecih pred uveljavljanjem pravic do dolgotrajne oskrbe.
  • Ima urejeno stalno ali začasno bivanje v Republiki Sloveniji.
  • Se uvršča v eno izmed kategorij dolgotrajne oskrbe, na podlagi ocenjevalne lestvice ali zdravniškega izvida.
  • Ne prejema primerljivih pravic, kot so dodatek za pomoč in postrežbo, institucionalno varstvo po Zakonu so socialnem varstvu, osebna asistenca (razen, če to določa Zakon o osebni asistenci).