Skoči do osrednje vsebine

Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ključni namen projekta je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Poleg tega je namen tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami.

Prednostna naložba

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti ter

Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev.

Specifični cilj

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev multidisciplinarne obravnave otroka s posebnimi potrebami in njegove družine,
  • krepitev strokovnih kompetenc strokovnih služb s področja zdravstva, šolstva in izobraževanja ter socialnega varstva, ter prenos znanja med službami,
  • vzpostavitev povezave razvojnih ambulant z vrtci za večjo inkluzijo ter večjo fleksibilnost nudenja zgodnje pomoči otroku s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju,
  • izboljšanje koordinacije med sektorji in znotraj njih, tj. sodelovanje zdravstvenih, vzgojno-izobraževalnih in socialnih ustanov,
  • oblikovanje strategije in protokolov za sodelovanje strokovnih služb s področja zdravstva, šolstva in izobraževanja ter socialnega varstva, s svojci, z nevladnimi organizacijami, prostovoljci in drugimi posamezniki in organizacijami, ki lahko pripomorejo k bolj učinkoviti celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami na domu in v lokalnem okolju
  • zagotovitev informacij o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami staršem, strokovnjakom in širši javnosti na enem mestu s pomočjo vzpostavitve posebne spletne strani,
  • oblikovanje kliničnih poti obravnave otrok z rizičnimi dejavniki in otrok s pomanjkljivim razvojem ali zaostankom,
  • povezati oziroma koordinirati obstoječi tim razvojne ambulante z dopolnilnim timom in krepiti kompetence strokovnih delavcev v multidisciplinarnemu timu,
  • povezati in vzpostaviti multidisciplinarno sodelovanje različnih organizacij, ki bodo v okviru tega javnega razpisa nastopale kot konzorcijski partnerji ali sodelujoče organizacije.

Predvidena dinamika črpanja po letih

2017: 550.000,00 eur
2018: 971.000,00 eur
2019: 400.000,00 eur

Skupaj: 1.921.000,00 eur

Iskalnik