Skoči do osrednje vsebine

Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev

Ključni namen projekta je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Poleg tega je namen tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami.

Prednostna naložba

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti ter

Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev.

Specifični cilj

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev multidisciplinarne obravnave otroka s posebnimi potrebami in njegove družine,
  • krepitev strokovnih kompetenc strokovnih služb s področja zdravstva, šolstva in izobraževanja ter socialnega varstva, ter prenos znanja med službami,
  • vzpostavitev povezave razvojnih ambulant z vrtci za večjo inkluzijo ter večjo fleksibilnost nudenja zgodnje pomoči otroku s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju,
  • izboljšanje koordinacije med sektorji in znotraj njih, tj. sodelovanje zdravstvenih, vzgojno-izobraževalnih in socialnih ustanov,
  • oblikovanje strategije in protokolov za sodelovanje strokovnih služb s področja zdravstva, šolstva in izobraževanja ter socialnega varstva, s svojci, z nevladnimi organizacijami, prostovoljci in drugimi posamezniki in organizacijami, ki lahko pripomorejo k bolj učinkoviti celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami na domu in v lokalnem okolju
  • zagotovitev informacij o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami staršem, strokovnjakom in širši javnosti na enem mestu s pomočjo vzpostavitve posebne spletne strani,
  • oblikovanje kliničnih poti obravnave otrok z rizičnimi dejavniki in otrok s pomanjkljivim razvojem ali zaostankom,
  • povezati oziroma koordinirati obstoječi tim razvojne ambulante z dopolnilnim timom in krepiti kompetence strokovnih delavcev v multidisciplinarnemu timu,
  • povezati in vzpostaviti multidisciplinarno sodelovanje različnih organizacij, ki bodo v okviru tega javnega razpisa nastopale kot konzorcijski partnerji ali sodelujoče organizacije.

Predvidena dinamika črpanja po letih

2017: 550.000,00 eur
2018: 971.000,00 eur
2019: 400.000,00 eur

Skupaj: 1.921.000,00 eur