Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti

Naslov: Gregorčičeva ulica 27, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 400 11 80

E-naslov: is.vog@nu.pg

Odgovorna oseba: Rok Petje, vršilec dolžnosti direktorja

Datum prve objave kataloga: 20. 9. 2013

Datum zadnje spremembe: 4. 1. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=385

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti je samostojna strokovna služba vlade. Na uradu globalno spremljamo uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji. Uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posamezno področje, spremljajo pristojni državni organi oziroma organi samoupravnih lokalnih skupnosti. Naloge urada podrobneje ureja njegov odlok o ustanovitvi.   

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Predpisi

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategije in programi

Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021 do 2030
Strategije in programi

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti
Gregorčičeva ulica 27, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

V enakem času in obsegu se uradne ure zagotavljajo tudi po telefonu.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Podatki o Romih


Katalogi informacij javnega značaja