Skoči do osrednje vsebine

Poziv za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2023 (IVD ZAVODI 2023)

Rok za prijavo je potekel.

V skladu s tretjim odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA; v nadaljevanju: ZOFVI) se iz sredstev državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme za zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Skladno z navedenim Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poziva vse zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, katerih ustanovitelj je država, k oddaji vlog za dodelitev sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi, ki jih uporabljajo za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Rezultati poziva

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja rezultate Poziva za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2023 (IVD ZAVODI 2023).

Na predlog strokovne komisije je bilo potrjeno sofinanciranje vlog 10-ih zavodov z 28-imi različnimi investicijsko vzdrževalnimi deli v skupni vrednosti 582.007,34 EUR.

- seznam prejemnikov sredstev IVD zavodi 2023 

Oddaja vlog

Prijavo na poziv se opravi preko aplikacije na spletni povezavi http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest.

Kontakt

Direktorat za investicije

Suzana Korun

Telefon: 01 478 47 55

E-pošta: suzana.korun@gov.si

in

Nataša Novak Vukšinič

Telefon: 01 478 46 22

E-pošta: natasa.novak-vuksinic@gov.si