Skoči do osrednje vsebine

Zamenjava UPS naprave v NCKU - sprememba 10. 7. 2019

Rok za prijavo je potekel.

10. 7. 2019 - Naročnik spreminja 2. in 3. točko razpisne dokumentacije:

2. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do 19. 7. 2019 do 11.00.

Ponudbena dokumentacija naj bo predložena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba oddana v zaprti ovojnici temu ustreznega formata in pravilno označena: v spodnjem desnem kotu ovojnice mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu ovojnice pa navedba razpisa, z opozorilom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA; MORS 239/2019-ON-JNNV; ZAMENJAVA UPS V NCKU «, na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe naj bodo napisane čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno na naslovu naročnika Vojkova cesta 55 (glavna pisarna), in sicer vsak delovni dan naročnika od 9:00 do 13:00.

Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 7. 2019 ob 13.00 na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki najkasneje do 12. 7. 2019 na elektronski naslov glavna.pisarna@mors.si z navedbo št. 430-273/2019.

Naročnik bo odgovore na zastavljena vprašanja objavil na Portalu Gov.si najpozneje do 16. 7. 2019.

Kontakt

Elektronski naslov glavna.pisarna@mors.si