Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Rok za prijavo je potekel.

POMEMBNO:

Dopolnitev Javnega poziva za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z Javnim pozivom za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022, objavljenim na spletni strani ministrstva dne 13. 5. 2022, javni poziv dopolnjuje z obvestilom vlagateljem/prijaviteljem, nanašajočim se na področje varstva osebnih podatkov, ki ga urejajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zlasti Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

Vlagatelj/prijavitelj/upravičenec mora k vlogi za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022 predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov. (V kolikor je vloga s strani vlagatelja/prijavitelja/upravičenca na Ministrstvo za infrastrukturo že bila posredovana se zadevno izjavo na ministrstvo posreduje do izteka roka za prijavo).

Obvestilo in izjava sta priloženi k dokumentaciji javnega poziva.

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena. "
Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi določbe 19.a člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) in določb Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21) objavlja Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022.
Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022.

Do sofinanciranja je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način, ob pogoju, da:
- ima za žičniško napravo veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj za obdobje od 16. maja 2022 do 30. septembra 2022,
- z žičniško napravo, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah, v poletni sezoni obratuje najmanj 40 dni oziroma s sedežnico ali vlečnico najmanj 24 dni,
- prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov, nastalih v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave,
pri čemer so dodatni pogoji za upravičence do sofinanciranja kot tudi pravila dodelitve pomoči podrobneje določeni v Pravilniku o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21) in zadevnem javnem pozivu.

Do izplačila sredstev je upravičen upravljavec, ki v 30 dneh po objavi javnega poziva poda vlogo za sofinanciranje in do 25. oktobra 2022 predloži zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških po oddaji vloge (Upravljavec, ki uveljavlja pravico do dodelitve finančne pomoči mora Ministrstvu za infrastrukturo predložiti vlogo kot tudi zahtevek)

Pravna podlaga:

  • Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20), http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3259
  • Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21), http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14277