Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2020 (večletni delovni program)

Rok za prijavo je potekel.

Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa je podpiranje naložb v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ali obnovo in nadgradnjo obstoječe.

Evropska komisija je 15. decembra 2020 objavila razpis v višini 200 milijonov evrov, namenjenih pripravi študij za „odpravo ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic, premostitev manjkajočih povezav in zlasti izboljšanje čezmejnih odsekov“.

Predvideni ukrepi morajo prispevati k dokončanju predhodno opredeljenih projektov na jedrnih koridorjih  in drugih odsekih jedrnega omrežja (s poudarkom na železnicah, plovnih poteh in pristaniščih ter pospešenem uvajanju tehnologij, ki so bile razvite, preizkušene in potrjene z raziskovalnimi projekti Obzorje 2020), kot so določeni v Prilogi I uredbe IPE (Uredbi (EU) št. 1316/2013). 

Študije so vse dejavnosti, potrebne za pripravo izvajanja projekta (npr. tehnična zasnova, postopki za izdajo dovoljenj in priprava razpisnega postopka) kot so opredeljen v členu 2(6) uredbe IPE. 

Razpis je razdeljen na:

  • Splošno ovojnico (160 milijonov evrov) za vse države članice, najvišja stopnja sofinanciranja je 50 % upravičenih stroškov in
  • Kohezijsko ovojnico (40 milijonov evrov), ki je namenjena samo državam članicam, upravičenim do kohezijskih sredstev, med njimi je tudi Slovenija, najvišji odstotek sofinanciranja znaša do 85 % upravičenih stroškov.

Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE (MAP) 2019. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge, ne prejudicira pa podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.