Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za področje prometa "CEF Transport Blending Facility"

Rok za prijavo je potekel.

15. novembra 2019 objavljeni razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope "IPE 2019 Blending", predstavlja nov pristop k spodbujanju sodelovanja med vlagatelji zasebnega sektorja ter finančnimi institucijami, v projektih, ki prispevajo k okoljski trajnosti in učinkovitosti prometnega sektorja v Evropi.

Za razpis "IPE 2019 Blending" je namenjenih 198 milijonov EUR, ki jih upravlja Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA), in sicer:

  • 99 milijonov evrov uvajanje evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) in
  • 99 milijonov evrov za alternativna goriva v prometu.

Novost, ki jo prinaša "IPE 2019 Blending" je sodelovanje izvajalskih partnerjev (EIB in nacionalne promocijske banke) pri izbiri projektov. V primeru Republike Slovenije je to SID – slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka).

Predlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva "IPE 2019 Blending" samo s podporo izvajalskih partnerjev, ki bodo pregledali predlagane projekte in njihovo upravičenost do nepovratnih sredstev ter predložili sezname projektov v potrditev Evropski komisiji. Predlagatelji s sedežem v Republiki Sloveniji morajo predhodno pridobiti odobritev projekta s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki bo spremljalo izvajanje izbranih projektov.

Poleg tega je značilnost, da je za izvedbo projekta potrebno zagotoviti kombiniranje ("blending") najmanj dveh vrst virov, in sicer nepovratnih (in/ali povratnih) virov iz proračuna EU ter povratnih virov financiranja s strani finančnih institucij oz. drugih zasebnih vlagateljev (s posojilom, dolgom, lastniškim kapitalom ali katero koli drugo povratno obliko podpore).

Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge ter kratek opis projekta na Oddelek za evropska sredstva, s pripisom "IPE 2019 Blending". Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge, ne prejudicira pa podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.