Skoči do osrednje vsebine

Poziv za posredovanje predlogov za člane oziroma članice področnih odborov za poklicne standarde

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja na podlagi 7. in 14. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah poziv za posredovanje predlogov za člane oziroma članice področnih odborov za poklicne standarde.

1. Pravna podlaga

V skladu s 14. členom ZNPK imenuje minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister), za posamezno strokovno področje, za posamezne panoge oziroma za več panog skupaj, področne odbore za poklicne standarde (v nadaljnjem besedilu: področni odbor), ki usklajujejo predloge partnerjev.

 

2. Sestava področnih odborov

Področne odbore sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki oziroma strokovnjakinje (v nadaljnjem besedilu: strokovnjak), imenovani na predlog partnerjev, med katere v skladu s 7. členom ZNPK sodijo zbornice, združenja delodajalcev, poklicna združenja, nevladne organizacije, sindikati in pristojna ministrstva.

 

3. Naloge področnih odborov

V skladu s 14. členom ZNPK področni odbori opravljajo naslednje naloge:

 • obravnavajo utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog),
 • predlagajo prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu,
 • predlagajo metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga,
 • predlagajo pripravo poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov,
 • predlagajo strukturo kvalifikacij za področje,
 • usklajujejo vsebine poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo revizijo poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo poklicne standarde in kataloge pristojnemu strokovnemu svetu.

Področni odbori predlagajo posameznim panogam pripravo poklicnega standarda in kataloga ter za to nalogo imenujejo delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov.

Področni odbori morajo pri usklajevanju vsebin poklicnih standardov in katalogov upoštevati predvsem:

 • ugotovljene potrebe po poklicni kvalifikaciji,
 • mednarodno primerljivost,
 • usklajenost s pravnim redom,
 • umeščenost predloga v obstoječo strukturo kvalifikacij za področje.

 

 4. Nadomestilo za delo v področnih odborih

V skladu s 6. členom Pravilnika o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 37/10, 67/18 in 98/23) pripada članom področnih odborov za poklicne standarde povračilo stroškov prevoza, ki ga prejme javni uslužbenec kot povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

 

5. Struktura področnih odborov

Minister bo imenoval področne odbore za dobo petih let za naslednja področja:

i. Izobraževanje, umetnost, kultura

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

 • Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
 • Umetnost in humanistika
 • Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

 

ii. Poslovanje in uprava

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

 • Računovodstvo in revizija
 • Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo
 • Poslovanje in upravljanje, menedžment
 • Marketing in oglaševanje
 • Tajniško in administrativno delo
 • Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
 • Delovne spretnosti

 

iii. Tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

Tehnika:

 • ­Elektrotehnika in energetika
 • ­Elektronika in avtomatizacija
 • ­Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
 • ­Motorna vozila, ladje in letala

Informacijske in komunikacijske tehnologije:

 • ­Uporaba računalnika
 • ­Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij
 • Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij

 

iv. Kemija, papirništvo, steklarstvo ter tekstilna in usnjarska tehnologija

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

 • Kemijska tehnologija
 • Kemijsko inženirstvo in procesi
 • Papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
 • Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija

 

v. Gradbeništvo in rudarstvo

Med ožji strokovni področji področnega odbora bosta predvidoma sodili:

 • Gradbeništvo
 • Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin

 

vi. Kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarska tehnologija

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

 • Poljedelstvo in reja živali
 • Hortikultura
 • Gozdarstvo in lov
 • Ribištvo in akvakultura
 • Veterinarstvo
 • Lesarska tehnologija

 

vii. Zdravstvo in socialna varnost

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

Zdravstvo:

 • Zobozdravstvo
 • Medicina
 • Zdravstvena nega in babištvo
 • Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija
 • Terapija in rehabilitacija
 • Farmacija
 • Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija

 

Socialna varnost:

 • Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi
 • Varstvo otrok in storitve za mlade
 • Socialno delo in svetovanje

 

viii. Storitve

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

 • Storitve za gospodinjstva
 • Frizerstvo, kozmetika in druge lepotilne storitve
 • Hotelirstvo in gostinstvo
 • Šport
 • Potovanja, turizem, prosti čas
 • Transport
 • Živilska tehnologija

 

ix. Varnost države, ljudi in premoženja

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

 • Vojaštvo in obramba
 • Varnost, varovanje, zaščita in reševanje

 

x. Okolje in okoljske tehnologije

Med ožja strokovna področja področnega odbora bodo predvidoma sodila:

 • Okoljske znanosti
 • Naravno okolje in prostoživeče živali
 • Okoljevarstvena tehnologija
 • Javna higiena in komunalne storitve

 

6. Predlagatelji / predlagateljice

V skladu s 7. členom ZNPK lahko člane področnih odborov predlagajo partnerji, med katere sodijo:

 • zbornice,
 • združenja delodajalcev,
 • poklicna združenja,
 • nevladne organizacije,
 • sindikati in
 • pristojna ministrstva.

 

7. Obvezne sestavine predloga z izhodišči za pripravo predloga

           a. Obvezne sestavine predloga

Predlog mora vključevati naslednje dokumente:

1. Izpolnjen in podpisan obrazec »Predlog za imenovanje člana / članice področnega odbora za poklicne standarde«. Obrazec se izpolni v elektronski obliki. 

2. Izpolnjen in podpisan obrazec:

i. »Izjava predlaganega člana / članice področnega odbora«.

ii. »Izjava predlaganega nadomestnega člana / nadomestne članice področnega odbora«.

Obrazca se izpolnita v elektronski obliki.

3. Europass življenjepis predlaganega člana in nadomestnega člana področnega odbora. Iz življenjepisa morajo biti razvidne strokovne kompetence, ki se neposredno navezujejo na strokovno področje predlaganega strokovnjaka. Obrazec za Europass življenjepis je dostopen na spletni strani, na naslovu: https://europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/. Izjemoma se lahko priloži življenjepis v drugi obliki, če so iz njega razvidne zahtevane strokovne kompetence.

 

          b. Izhodišča in usmeritve za pripravo predloga za imenovanje

Predlagatelj oziroma predlagateljica (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) posreduje predlog za imenovanje za vsakega predlaganega strokovnjaka posebej. Predlogu priloži obrazce, ki so navedeni v točki »7.a. Obvezne sestavine predloga« tega povabila.

Predlagatelj lahko v vsak področni odbor predlaga največ dva člana, ki imata strokovne kompetence iz različnih ožjih strokovnih področij, pri čemer mora upoštevati, da isti strokovnjak ne more biti predlagan v isti področni odbor kot član in nadomestni član hkrati (npr. ista oseba ne more biti predlagana v področni odbor Gradbeništvo in rudarstvo za člana na ožjem strokovnem področju gradbeništvo in nadomestnega člana na ožjem strokovnem področju rudarstvo).

Zaradi ločenosti funkcij v sistemu odločanja na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij za člane in nadomestne člane področnih odborov ne bodo imenovani strokovnjaki, ki so člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: SSPSI), Strokovnega odbora za poklicne standarde pri SSPSI in člani komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z licenco Državnega izpitnega centra

V vsak področni odbor bo predvidoma imenovanih največ 20 članov. V primeru prejema prevelikega števila predlogov bodo imeli prednost strokovnjaki, ki bodo po oceni MDDSZ najustreznejši (npr. prednost bodo imeli strokovnjaki, ki lahko pokrijejo več strokovnih področij, imajo izkušnje z delom v področnih odborih, poznajo sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, upoštevana bo večja raznolikost predlagateljev in podobno).

Predlogi, ki ne bodo izpolnjeni v elektronski obliki, nepopolni predlogi oziroma predlogi, posredovani na neustrezno izpolnjenih obrazcih oziroma s strani predlagateljev, ki ne sodijo med predlagatelje, ki so navedeni v točki »6. Predlagatelji / predlagateljice« tega povabila, ne bodo obravnavani.

Rok za posredovanje predlogov

MDDSZ bo sprejemal predloge za imenovanje do vključno 27. novembra 2023. Predlogi, prejeti po roku, bodo obravnavani, če bo število predlaganih oziroma imenovanih članov v področnem odboru manjše od 20 oziroma v primeru zamenjave že imenovanih članov.

Predlogi se lahko posredujejo:

(v zadevo e-sporočila navedite: »Številka: 11001-4/2023«)

ali

 • priporočeno s povratnico na naslov:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

Kontakt

Telefon: 01 369 7673

E-pošta: gp.mddsz@gov.si (v zadevo e-sporočila navedite: »Številka: 11001-4/2023«)