Skoči do osrednje vsebine

Odločba o odvzemu statusa javnega dobra za 22 nepremičnin v katastrski občini Markovci

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, prvega odstavka 247. člena v zvezi s prvim odstavkom 245. člena Zakona o urejanju prostora ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47805-2/2020/3 z dne 13. 2. 2020 v postopku odvzema statusa javnega dobra za zemljišča v lasti Republike Slovenije izdalo po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa javnega dobra za parc. št. 824/6, 824/8, 824/9, 824/41, 824/42, 824/43, 824/44, 824/45, 824/46, 824/47, 824/48, 824/49, 824/57, 829/3, 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 829/10 in 988, vse k. o. 417 Markovci.

Zoper to odločbo ni pritožbe v upravnem postopku, ampak je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v 30 dneh od prejema te odločbe (28. člen Zakona o upravnem sporu). V skladu s 94. členom ZUP vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva objave javnega naznanila na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava. Tožba se vloži neposredno pisno pri navedenem sodišču ali pa se pošlje po pošti, pri čemer se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno najkasneje na zadnji dan tožbenega roka. Tožba se vloži v dveh izvodih, priložiti ji je treba izvod odločbe, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Iskalnik