Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Rok za prijavo je potekel.

PODALJŠANJE ROKA ZA OBVESTILA O IZIDIH JAVNEGA RAZPISA »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

Na tretje odpiranje javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2" je prispelo veliko število vlog, kar podaljšuje postopke pregleda in ocenjevanja vlog. Glede na to se podaljšuje rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidih javnega razpisa.

Ministrstvo se bo potrudilo, da bodo sklepi na podlagi rezultatov javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« posredovani v čim krajšem času od zaključka zadnjih aktivnosti ocenjevanja.
Hvala za razumevanje.

Javni razpis je bil objavljen 30.06.2017, vendar se z dnem 2.8.2019 objavlja spremenjena razpisna dokumentacija in rok za prijavo.

Okvirna vrednost

1.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR.
2.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2018 je 30.000.000,00 EUR.
3.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranja v letu 2019 je 14.200.000,00 EUR.

Drugi podatki

Okvirna skupna višina sredstev je 74.200.000,00 EUR.

Predstavitev Strategije pametne specializacije S4 se nahaja na sledečem spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/.

Predstavitev strateško razvojno inovacijskih partnerstev se nahaja na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/

Članstvo v Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu (SRIP)  NI POGOJ za sodelovanje v okviru tega javnega razpisa.
 

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je skladno z mandatom, ki ji ga je podelila Vlada RS, ter določili javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom v petek, 7. julija 2017, sprejela Tabelo prioritet S4. Ta se uporablja za nadaljnje osredotočenje, konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij, skladno z določili drugega poglavja S4. Tabela služi kot podlaga za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij, povezanih z izvajanjem S4. Za interpretacijo fokusnih področij in tehnologij se uporabljajo tudi Ključne usmeritve SRIP (povzetki akcijskih načrtov), ki so objavljeni na spletni strani SVRK, v Tabeli Seznam strateško razvojno-inovacijskih partnerstev(http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/).

V tem smislu  so do  sofinanciranja v  okviru  Javnega razpisa za »Spodbude  za  raziskovalno  razvojne projekte 2« upravičeni  le  tisti  inovativni, raziskovalno razvojni projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije, opredeljena v:
1. Tabeli prioritet S4 in
2. Ključnih  usmeritvah  SRIP.
 

DSDS S4 se je pri obravnavi in potrjevanju akcijskih načrtov (tudi zaradi že objavljenega Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«) osredotočila predvsem na potrjevanje fokusnih področij in tehnologij ter v ta namen tudi sprejela Tabelo prioritet S4 (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Tabela_prioritet_S4_DSDS17_7_2017.pdf). S tem je potrdila akcijske načrte SRIP, razen v delih oz. upoštevajoč posameznemu področju specifične komentarje.

Akcijski načrti posameznih SRIP, kot so bili posredovani v obravnavo DSDS S4, so objavljeni na spletnih straneh posameznih SRIP, in veljajo oz. jih je zato potrebno vedno upoštevati le skupaj s specifičnimi komentarji DSDS S4.

Povezave do spletnih strani SRIP so podane v Tabeli Seznam strateško razvojno-inovacijskih partnerstev(http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/).


Za javni razpis so relevantni tisti akcijski načrti, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni  in torej veljavni vsaj en mesec pred dnevom vsakega odpiranja.

Kontakt

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvih dveh odpiranj prenesla v zadnje odpiranje, nepravočasna vprašanja zadnjega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si