Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

Predmet

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče.

Besedilo javnega razpisa

Razpisana sredstva

Skupna višina sredstev:  681.747,00 EUR (velikost projektov od 10.000,00 do 100.000,00 EUR)

Rezultati javnega razpisa

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • stroški nakupa strojev in opreme;
  • stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;
  • stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme.

Upravičenci

Upravičenci soo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS) in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje.

Odgovori na vprašanja

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Kontakt

gp.mgrt@gov.si