Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje večje varnosti in večje kakovosti čebeljih pridelkov, kar vpliva tudi na boljšo ekonomičnost ter večjo konkurenčnost čebelarjenja.

Čebelarji so letno upravičeni do nakupa oziroma izdelave in uporabe do sedem satnic na čebeljo družino in lahko kandidirajo največ trikrat v programskem obdobju 2023–2027.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 275.856,00 eurov.

Vlogo je možno oddati od 1. marca 2024 od 9.00 ure in do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15.00 ure.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Upravičeni stroški so stroški:
- nakup satnic s certifikatom (priložen certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje) ali
– nakup satnic z analiznim izvidom (priložen analizni izvid teh satnic, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku, ki se nanaša na kupljene satnice) ali
– stroški predaje voska (priložen certifikat za ekološko čebelarjenje) iz lastne ekološke proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic, ki ima certifikat za predelavo voska v ekološke satnice ali
– stroški predaje voska iz lastne proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic (analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, vzorec vzet iz prinesenega voska, ki je nato predelan v satnice) ali
– stroški lastne izdelave satnic iz lastnega voska (priloženo poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska ter priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa).

Upravičeni so stroški nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024.

Sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah znaša:
- do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV,
Dodatno se lahko podpora poveča:
- za 10 % za vlagatelje, ki so vključeni v sheme kakovosti,
- za 20 % za vlagatelje, ki imajo certifikat ekološkega čebelarjenja,
- za 20 % za vlagatelje, ki so predali v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic ali so sami izdelali satnice iz lastnega voska.

Delež sofinanciranja skupno ne more presegati 80% najvišje višine priznanih stroškov nakupa oziroma cena izdelave satnice.

Najvišji znesek sredstev nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 brez vštetega DDV je odvisen od števila čebeljih družin, s katerimi vlagatelj čebelari do višine, določene s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 – popr. – v nadaljevanju: sklep vlade).

Če upravičenec uveljavlja strošek nakupa ali izdelave satnic, ki je na seznamu upravičenih stroškov in presega navedene cene, se mu prizna cena v najvišji višini priznanih stroškov nakupa ali izdelave posamezne satnice, kot je določena v sklepu vlade.

Analizni izvid izda laboratorij, ki je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 in s tem zagotavlja neodvisnost in nepristranskost rezultatov.

Analizni izvid mora vsebovati analizni podatek:
 o morebitni vsebnosti ostankov kumafosa oziroma
 osnovno kemijsko analizo voska glede primesi v vosku.

Za analizni izvid se kot dokazilo šteje tudi izjava proizvajalca, ki mora vsebovati najmanj prepis analiznega izvida laboratorija, številko analiznega izvida in številko šarže.

V primeru izdelave satnic iz predanega voska lastne proizvodnje in izdelave satnic iz lastnega voska kot lastna predelava doma je vlagatelj upravičen tudi do povrnitve stroška analiznega izvida na vsebnost ostankov kumafosa v vosku lastne proizvodnje enkrat v programskem obdobju 2023–2027 do višine 100,00 eurov brez DDV v skladu s sklepom vlade.

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

Sprememba javnega razpisa:

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Komentar: Dne 29. 3. 2024 je bila sprejeta sprememba višine razpisanih nepovratnih sredstev, ki po novem znaša do 205.856,00 eurov (prej do 275.856,00 eurov). Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Dodatne informacije:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.