Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembe

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane, kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 (ETM 2024). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih dvanajstih vrst aktivnosti:

 • A: Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov
 • B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«
 • C: Promocijska kampanja o javnem prevozu
 • D: Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza
 • E: Aktivno v vrtec ali šolo
 • F: Šolska ulica
 • G: Parkirni dan
 • H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles
 • I: Aktivnosti za mladino
 • J: Peš kažipoti
 • K: Spodbujanje trajnostne mobilnosti
 • L: Pospravimo ulice

Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.–22. 9. 2024. Občina lahko prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2024, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le te izvesti tudi v tednu od 16. 9.– 22. 9. 2024. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do vključno 27. septembra 2024.

Prejemniki sredstev

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2024, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

Podpisna listina o sodelovanju na ETM 2024 se nahaja na spletni strani Evropski teden mobilnosti. Podpisne listine se hranijo pri nacionalni koordinatorki za ETM, v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

Če je bila podpisna listina oddana pred oddajo vloge, se kopija obvezno priloži k vlogi.

Skupna višina sredstev

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 500.000,00 evrov.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 odstotkov upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev, podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme, je 10.000,00 evrov.

Upravičeni stroški

V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:

 • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
 • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Dokumentacija

Dodatne informacije

Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa najkasneje do 18. 6. 2024 na spletno pošto etm.mope@gov.si.