Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 (v nadaljevanju ETM 2022). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih enajst vrst aktivnosti:

 • A: Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov
 • B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«
 • C: Promocijska kampanja o javnem prevozu
 • D: Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza
 • E: Aktivno v vrtec ali šolo
 • F: Šolska ulica
 • G: Parkirni dan
 • H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles
 • I: Aktivnosti za mladino
 • J: Peš kažipoti
 • K: Spodbujanje trajnostne mobilnosti

Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.– 22. 9. 2022. Občina lahko prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2022, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le te izvesti tudi v tednu od 16. 9.– 22. 9. 2022. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2022.

Prejemniki sredstev

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2022, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

Podpisna listina o sodelovanju na ETM 2022 se nahaja na spletni strani https://www.tedenmobilnosti.si/za-koordinatorje. Podpisne listine se hranijo pri nacionalni koordinatorki za ETM, v prostorih MZI.

V kolikor je bila podpisna listina oddana pred oddajo vloge, se kopija obvezno priloži k vlogi.

Skupna višina sredstev

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 290.000,00 EUR.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 7.500,00 EUR.

Upravičeni stroški

V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:

 • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
 • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Dokumentacija

Dodatne informacije

Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi.etm@gov.si.

 

Kontakt

mzi.etm@gov.si