Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva planinskih koč, zavetišč, bivakov in planinskih učnih središč.

Upravičenci

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči vpisanimi v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1.1.2020, na ozemlju Republike Slovenije.

Upravičeni prijavitelji so lahko tudi najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije.

Če so lastniki objektov osebe javnega prava, so upravičeni prijavitelji lahko samo najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije. Osebe javnega prava so upravičene do sofinanciranja, če lastni delež investicije zagotavljajo v obliki finančnih instrumentov pridobljenih na trgu pod tržnimi pogoji (komercialnih krediti bank, obveznice, …).

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 400.000,00 EUR v letu 2020.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški razpisa so gradbena-obrtniška-inštalacijska dela.

Dodatne informacije

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Vprašanja morajo prispeti na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje do 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno navesti: Vprašanje za Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi.

Objava razpisa v Uradnem listu.

Popravek razpisa.

Kontakt

gp.mgrt@gov.si