Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor operacije »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa (JR) je sofinanciranje razvoja nove organizacijske oblike zagotavljanja storitev v institucijah osebam, ki sicer živijo doma, in pri katerih je zaradi posledic poškodb ali bolezni prišlo do upada sposobnosti samooskrbe ter bi po mnenju osebnega ali lečečega zdravnika z začasnim zagotavljanjem obravnave v skladu s predmetnim JR, lahko izboljšale sposobnost samooskrbe in podaljšale bivanje v domačem okolju.

Prijavitelj na JR je lahko dom za starejše, ki v skladu z drugim odstavkom 8. člena ZZDej (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/2021; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) za svoje uporabnike opravlja zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo ali izvajalec zdraviliške zdravstvene dejavnosti z nastanitvijo v skladu z 19. členom ZZDej v mreži javne zdravstvene službe.

Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti podana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov ministrstva: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 122-18/2022. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Republike Slovenije GOV.SI (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/) pod rubriko »Javne objave Ministrstva za zdravje« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se postavljajo do vključno dne 29. 11. 2022.

Rok za oddajo vlog je 5. 12. 2022 do 23:59 ure.

Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci ter prilogami in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo 2: Označba prijave, z vidno oznako »NE ODPIRAJ - prijava na JAVNI RAZPIS ZA »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni, potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela po pošti ali bila predložena v glavno pisarno na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do roka navedenega v objavi JR ali če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

Odpiranje vlog bo javno in bo potekalo v srednji sejni sobi Ministrstva za zdravje 08. 12. 2022 ob 12:00 uri.