Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ) in Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14) objavlja:

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022.

1. Prvo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2020. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, dne 24. 8. 2020. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
2. Drugo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2021. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne 24. 8. 2021. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.

Dokumentacija

Kontakt

Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog.

Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/