Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu iz podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024 znaša do 20.689,20 eurov.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Do sofinanciranja zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, so upravičeni tudi vlagatelji, ki niso vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja.

Seznam zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, ter najvišja višina priznanih stroškov nakupa navedenih zdravil in eteričnih olj za programsko obdobje 2023–2027, za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, je določen s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 – popr).

Stroški nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez vštetega DDV. Delež sofinanciranja zdravil znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade oziroma največ 10 eurov brez vštetega DDV na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški nakupa, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024, do višine, določene s sklepom vlade.

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

Navodila za vnos vlog:

Navodilo za vnos vloge SI02.03 ZDRAVILA (docx, 2,7 MB)

Dodatne informacije:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.