Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

Skupna višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 znaša do 24.630,00 eurov.

Vlogo je možno oddati od 1. marca 2024 od 9.00 ure in do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15.00 ure.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije, je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel in ima na dan oddaje vloge vpisan tipični čebelnjak v Register starih čebelnjakov oziroma v Register nepremične kulturne dediščine.

Upravičeni stroški so stroški obnove tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov), so s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvedbo, so v skladu s cilji predpisa ter so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene.

Vlagatelj priloži k vlogi dokazila, ki zajemajo opis obstoječega stanja tipičnega čebelnjaka s skico in merami, potrdilo, da je tipični čebelnjak vpisan v Register starih čebelnjakov oziroma Register nepremične kulturne dediščine, popis potrebnega dela in materiala za predvideno obnovo, tri primerljive ponudbe in račune s specificiranimi količinami materiala in dela ter potrdila o plačilu.

Delež sofinanciranja je 80 % skupne vrednosti obnove čebelnjaka brez vštetega DDV, pri čemer najvišji možni znesek sofinanciranja obnove čebelnjaka znaša 5.000,00 eurov brez vštetega DDV.

Upravičeni stroški so stroški obnove čebelnjaka, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024.

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.