Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 od 1. avgusta do 31. julija 2024, katerega glavni namen je posodabljanje čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 226.595,20 eurov.
Vlogo je možno oddati od 1. marca 2024 od 9.00 ure in do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15.00 ure.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Seznam čebelarske opreme, za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, je določen s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 – popr.; – v nadaljevanju sklep vlade).

Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade. Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča za: mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let; za čebelarje, ki imajo ustrezno izobrazbo ali NPK; so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva; imajo vpisanih več kot 150 čebeljih družin; so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali so invalidi I. ali II. kategorije.
Deleži sofinanciranja skupno ne morejo presegati 80% upravičenih stroškov, razen za invalide I. ali II. kategorije, kjer lahko znaša delež sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2024 brez vštetega DDV je odvisen od števila čebeljih družin, s katerimi vlagatelj čebelari.

Upravičeni stroški so stroški nakupa nove čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024, do višine, določene s sklepom vlade.

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.