Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2022/2023

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo

V prilogi javnega poziva je v obrazcu " Vloga za sofinanciranje žičniških naprav po pravilu GBER Uredba 651/2014/EU" prišlo do pisne pomote v datumu, ki določa obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov.

Ministrstvo za infrastrukturo v zadevnem obrazcu besedilo "V okviru upravičenih stroškov, določenih v javnem pozivu, bom v obdobju od oddaje vloge do 30. aprila 2022 predvidoma uveljavljal naslednje vrste stroškov" nadomesti z besedilom "V okviru upravičenih stroškov, določenih v javnem pozivu, bom v obdobju od oddaje vloge do 30. aprila 2023 predvidoma uveljavljal naslednje vrste stroškov".

Vse že oddane vloge bodo kljub pomoti v obrazcu obravnavane enakovredno.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je pokrivanje stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2022/2023.

Upravičenci do sofinanciranja

Do sofinanciranja je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način, ob pogoju, da:

  • ima za žičniško napravo veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj za obdobje od 15. decembra 2022 do 15. aprila 2023,
  • prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov, nastalih v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave,

pri čemer so dodatni pogoji za upravičence do sofinanciranja kot tudi pravila dodelitve pomoči, glede na metodo/način sofinanciranja podrobneje določeni v Pravilniku o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21 in 133/22) in zadevnem javnem pozivu.

 

Ministrstvo za infrastrukturo sofinancira vzdrževanje in obratovanje žičniških naprav za zimsko sezono 2022/2023 v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po pravilu de minimis in v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu GBER. Metoda/način sofinanciranja je odvisen od razvrstitve pripadajočega smučišča glede na velikost, ki jo izkazuje dovoljenje za obratovanje smučišča, katerih evidenco na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) vodi Ministrstvo za infrastrukturo.

Upravljavcem žičniških naprav s pripadajočim smučiščem, za katere iz evidence izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča in dovoljenja za obratovanje smučišča izhaja, da upravljajo z majhnim smučiščem, se finančna sredstva dodelijo v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po pravilu de minimis.  Ostalim upravljavcem žičniških naprav s pripadajočim smučiščem, ki ne izpolnjuje pogojev za majhno smučišče, se finančna sredstva dodelijo v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu GBER.

Upravljavci žičniških naprav brez pripadajočega smučišča (npr. žičniške naprave ob smučarskih skakalnicah idr.) ob prijavi na javni poziv oziroma ob oddaji vloge sami izberejo metodo/način sofinanciranja.

Rok za podajo vloge

Upravljavec žičniške naprave lahko poda vlogo v 30 dneh po objavi javnega poziva na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, pri čemer mora upravljavec žičniške naprave, ki je v 30 dneh po objavi javnega poziva podal vlogo za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2022/2023 v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu GBER, Ministrstvu za infrastrukturo do 25. maja 2023 predložiti še zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških po oddaji vloge do 30. aprila 2023. Upravičen je le tiste vrste strošek, ki je nastal izključno v povezavi z vzdrževanjem oziroma obratovanjem v vlogi navedene žičniške naprave.

Upravljavec žičniške naprave, ki mu bodo finančna sredstva dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po pravilu de minimis, na Ministrstvo za infrastrukturo vloži le vlogo, ne pa tudi zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev, saj mu ni potrebno dokazovati nastanka stroška.

Zaradi varovanja osebnih podatkov je potrebno dokazila o upravičenih stroških, ki se nanašajo na osebne podatke (plačilne liste, obračunski listi ipd.), posredovati ministrstvu v zaprti ovojnici s pripisom »OSEBNO ga. Mateja Habe«, s priloženo izjavo vlagatelja/prijavitelja/upravičenca o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi določbe 19.a člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) in določb Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21 in 133/22) objavlja: