Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv Ministrstva za kulturo za sodelovanje v svetu Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, za člana sveta - strokovnjaka s področja pravnih zadev

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 14. člena Sklepa o ustanovitvi predlaga ministrica za kulturo Republike Slovenije v imenovanje Vladi Republike Slovenije štiri (4) predstavnike ustanovitelja v svetu Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod) izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev. Glede na to, da na javni poziv Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) za sodelovanje v svetu Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, objavljen dne 19. decembra 2023 na spletnih straneh ministrstva, do postavljenega roka za prijavo, dne 3. januarja 2024, ni prispela nobena popolna prijava strokovnjaka s področja pravnih zadev. Ministrstvo je javni poziv tem delu ponovilo z objavo 5. februarja 2024, vendar do postavljenega roka za prijavo, dne 13. februarja 2024 ni prispela nobena popolna prijava.

S ciljem pridobitve ustreznega strokovnjaka s področja pravnih zadev ministrstvo ponovno poziva k prijavi za sodelovanje v svetu zavoda.

Za člana sveta zavoda kot predstavnika ustanovitelja s področja pravnih zadev je lahko v imenovanje Vladi Republike Slovenije predlagan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje-smer Pravo, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,
  • je strokovnjak s področja pravnih zadev,
  • ni funkcionar v izvršilni veji oblasti oziroma funkcionar, katerega opravljanje funkcije ni združljivo s članstvom v svetu javnega zavoda;
  • je član največ enega organa nadzora oziroma sveta javnega zavoda;
  • ni v poslovnem razmerju z javnim zavodom (dobavitelj blaga ali storitev za javni zavod za katerega kandidira, vključujoč svetovalne in revizorske storitve);
  • v primeru izbora poda soglasje k imenovanju;
  • dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja za predstavnika ustanovitelja v organu javnega zavoda, za katerega kandidira.

Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj »Javni poziv za sodelovanje v svetu Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, in sicer za člana sveta - strokovnjaka s področja pravnih zadev« na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 8. marca 2024.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Nepopolnih prijav se ne obravnava.