Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveni svet je najvišji strokovno usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Sestavljen je iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva. 

Predsednik in člani Zdravstvenega sveta so imenovani za čas trajanja funkcije ministra. Zdravstveni svet oblikuje vsebino zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, enakomernega razvoja vseh strok in načela enake dostopnosti. Od razširjenih strokovnih kolegijev lahko zahteva, da strokovno doktrino prilagodijo ekonomskim možnostim države ali da predlagajo izvajanje programov po prioritetah in v omejenem obsegu.

Zdravstveni svet v okviru nalog, ki jih določata Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pravilnik o zdravstvenem svetu, obravnava vprašanja s področja zdravstvenega varstva ter predlaga in spremlja izvajanje zdravstvenih programov. Bolj podrobno o nalogah Zdravstvenega sveta v 3. členu Pravilnika o zdravstvenem svetu.

Predsednik

 • dr. Franc Strle, dr. med., višji svetnik

Člani

Višji svetniki, svetniki, fakultetni učitelji in drugi strokovnjak s področja zdravstvenega varstva

 • dr. Janez Jazbec, dr. med.
 • dr. Janez Žgajnar, dr. med.
 • prof. dr. Antonija Poplas-Susič, dr. med.
 • prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med.
 • redni prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., svetnik
 • dr. Mitja Košnik, dr. med., višji svetnik
 • dr. Rafael Ponikvar, dr. med., višji svetnik

Priznani strokovnjaki s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike

 • prof. dr. Maja Sočan, dr. med.
 • Franc Vindišar, dr. med.
 • prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.
 • prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.
 • Vesna Bizjak, mag. farm., spec.
 • prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svetnica

Priznani strokovnjaki s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva

 • Robert Cugelj
 • dr. Miha Skvarč, dr. med.
 • Anka Bolka

Predstavnica civilne družbe

 • dr. Justina Erčulj

Predsednica Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege

 • dr. Nevenka Šestan, univ. dipl. org

Za prijavitelje novih zdravstvenih programov

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Poslovnik Zdravstvenega sveta

Zapisniki sej Zdravstvenega sveta od leta 2015

Iskalnik