Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveni svet je najvišji strokovno usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Sestavljen je iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva.

Predsednik in člani Zdravstvenega sveta so imenovani za čas trajanja funkcije ministra. Zdravstveni svet oblikuje vsebino zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, enakomernega razvoja vseh strok in načela enake dostopnosti. Od razširjenih strokovnih kolegijev lahko zahteva, da strokovno doktrino prilagodijo ekonomskim možnostim države ali da predlagajo izvajanje programov po prioritetah in v omejenem obsegu.

Zdravstveni svet v okviru nalog, ki jih določata Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pravilnik o zdravstvenem svetu, obravnava vprašanja s področja zdravstvenega varstva ter predlaga in spremlja izvajanje zdravstvenih programov. Bolj podrobno o nalogah Zdravstvenega sveta v 3. členu Pravilnika o zdravstvenem svetu.

Predsednik

 • doc. dr. Aleš Rozman, dr. med.

Člani

V Zdravstveni svet so iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva imenovani:

 • izr. prof dr. Irena Oblak, dr. med.
 • prim. prof.dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
 • prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med.
 • prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med.
 • prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.
 • izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.
 • doc. dr. Metka Moharić, dr. med.

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologijo in informatike so imenovani:

 • doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.
 • Tea Stegne Ignjatovič, dr. med.
 • Vesna Bizjak, mag. farm.
 • Prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.
 • doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.
 • doc. dr. Sanela Pivač

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva so imenovani:

 • prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med.
 • prim. asist. Daniel Grabar, dr. med.
 • Jakob Ceglar
 • Tanja Španić

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege se imenuje predsednica Strateškega sveta za zdravstveno in babiško nego:

 • mag. Zdenka Mrak, prof. zdr. vzg.

Za prijavitelje novih zdravstvenih programov

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Poslovnik Zdravstvenega sveta

Zapisniki sej Zdravstvenega sveta od leta 2015

 
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

18. maja 2021 bo druga seja Zdravstvenega sveta

Dnevni red:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
2. Potrditev ugotovitvenega zapisnika 1/2021 dopisne seje ZS.
3. Pregled realizacije sklepov Zapisnika 1/2021 seje.
4. Poročilo Komisije za ocenjevanje vlog.
5. Pobuda za ustanovitev Agencije za nujno medicinsko pomoč, dopis ZD Kranj.
6. Razno.