Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveni svet je najvišji strokovno usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Sestavljen je iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva.

Predsednik in člani Zdravstvenega sveta so imenovani za čas trajanja funkcije ministra. Zdravstveni svet oblikuje vsebino zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, enakomernega razvoja vseh strok in načela enake dostopnosti. Od razširjenih strokovnih kolegijev lahko zahteva, da strokovno doktrino prilagodijo ekonomskim možnostim države ali da predlagajo izvajanje programov po prioritetah in v omejenem obsegu.

Zdravstveni svet v okviru nalog, ki jih določata Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pravilnik o zdravstvenem svetu, obravnava vprašanja s področja zdravstvenega varstva ter predlaga in spremlja izvajanje zdravstvenih programov. Bolj podrobno o nalogah Zdravstvenega sveta v 3. členu Pravilnika o zdravstvenem svetu.

Predsednik

 • doc. dr. Aleš Rozman, dr. med.

Člani

V Zdravstveni svet so iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva imenovani:

 • doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.
 • prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.,
 • prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
 • prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med.
 • prof. dr. Marko Noč, dr. med.
 • prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
 • prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologijo in informatike so imenovani:

 • Mario Fafangel, dr. med.
 • asist. Franc Vindišar, dr. med.
 • prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med.
 • prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.
 • Vesna Bizjak, mag. farm.
 • prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva so imenovani:

 • prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med.
 • mag. Marko Bitenc, dr. med.
 • Anka Bolka.

Kot predstavnica civilne družbe je imenovana:

 • dr. Tanja Španić.

Član Zdravstvenega sveta je tudi vsakokratni predsednik Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege.

Za prijavitelje novih zdravstvenih programov

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Poslovnik Zdravstvenega sveta

Zapisniki sej Zdravstvenega sveta od leta 2015