Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveni svet je najvišji strokovno usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Sestavljen je iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva.

Predsednik in člani Zdravstvenega sveta so imenovani za čas trajanja funkcije ministra. Zdravstveni svet oblikuje vsebino zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, enakomernega razvoja vseh strok in načela enake dostopnosti. Od razširjenih strokovnih kolegijev lahko zahteva, da strokovno doktrino prilagodijo ekonomskim možnostim države ali da predlagajo izvajanje programov po prednostnem vrstnem redu in v omejenem obsegu.

Zdravstveni svet v okviru nalog, ki jih določata Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pravilnik o zdravstvenem svetu, obravnava vprašanja s področja zdravstvenega varstva ter predlaga in spremlja izvajanje zdravstvenih programov. Podrobno so naloge Zdravstvenega sveta opredeljene v 3. členu Pravilnika o zdravstvenem svetu.

Predsednica

 • prof. dr. Mirta Koželj, dr. med.

Člani

V Zdravstveni svet so iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva imenovani:

 • dr. Erik Brecelj, dr. med. 
 • prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
 • izr. prof. dr. Martina Drevenšek, dr. med.
 • prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.
 • prof. dr. Alojz Ihan, dr. med. 
 • prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. 
 • izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med. 

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike so imenovani:

 • prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.
 • Mario Fafangel, dr. med.
 • izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.
 • Denis Baš, dr. med.
 • doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.
 • dr. Alenka Kolar

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva so imenovani:

 • prim. mag. Dorijan Marušič, dr. med.
 • mag. Jakob Ceglar 
 • izr. prof. Petra Došenovič Bonča

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege se imenuje predsednica Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege:

 • Nataša Vidnar

Kot predstavnica civilne družbe se imenuje:

 • Tanja Španić

Za prijavitelje novih zdravstvenih programov

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Poslovnik Zdravstvenega sveta

Zapisniki sej Zdravstvenega sveta od leta 2015

Etična komisija za presaditve

Darovanje temelji na načelih prostovoljnosti, neplačanosti in altruizma, v skladu s tem za odvzete dele telesa ni dopustno dati oziroma prejeti nobenega plačila niti druge premoženjske ali nepremoženjske koristi. Darovanje ima pravno podlago v Zakonu o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 – KZ-1I), ki ureja pogoje za odvzem delov človeškega telesa od žive ali umrle osebe in pogoje za presaditev delov telesa v telo druge osebe zaradi zdravljenja, ob spoštovanju svobode osebnosti in drugih osebnostnih pravic. Ta zakon ureja tudi standarde kakovosti in varnosti za človeške organe, ki so namenjeni za presaditev v človeško telo, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi. V okviru ministrstva deluje Komisija, ki v skladu z določbami Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja daje predhodna soglasja v skladu s Poslovnikom. Komisija daje soglasja na podlagi vloge, ki jo za posamezen primer komisiji posreduje zdravnik, ki predlaga tak način zdravljenja. Administrativne naloge za komisijo zagotavlja Ministrstvo za zdravje.