Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije

Pristojnosti

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike ima sledeče naloge:

 • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev iz nacionalnega programa,
 • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in jezikovno opremljenost,
 • sprejema poročila o izvedenih ukrepih, 
 • po potrebi skrbi za koordinacijo izvajanja ukrepov, ki zahtevajo sodelovanje več vladnih organov ali nosilcev javnih pooblastil,
 • daje pobude za spremembo zakonodaje s področja jezikovne politike, 
 • daje predloge in pobude v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem jezikovne politike, 
 • skrbi za promocijo nacionalnega programa v javni upravi ter njegovo uveljavitev v javnosti.

Člani

 • g. Marko Jenšterle, vodja Službe za slovenski jezik z Ministrstva za kulturo, vodja
 • ga. Irena Androjna, Ministrstvo za javno upravo,
 • ga. Jasmina Bolarič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • ga. Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • ga. Darja Erbič, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • ga. Breda Gruden, Ministrstvo za javno upravo,
 • mag. Vesna Kalčič, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
 • g. Robert Kojc, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • prof. dr. Marko Snoj, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
 • ga. Bronka Straus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Lidija Tičar Padar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • ga. Vlasta Vičič, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, in
 • ga. Nataša Zaviršek Žorž, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

Jezikovna politika v praksi