Skoči do osrednje vsebine

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen

Pristojnosti

Namen Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI) je vzpostaviti red na področju rabe zemljepisnih imen, skrbeti za njihovo ohranjanje in pravilno zapisovanje z jezikoslovnega, etimološkega, zgodovinskega in geografskega vidika, preprečiti podvajanje imen, zlasti naselbinskih, ter postopno, po sklopih, izpeljati standardizacijo zemljepisnih imen. Pomembni nalogi sta tudi razreševanje tekočih problemov na predlog posameznih pobudnikov ter spremljanje dogajanja na področjih problematike in standardizacije zemljepisnih imen v mednarodnih okvirih.

O komisiji

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI) je bila na predlog Republiške geodetske uprave ustanovljena leta 1986. V prvem mandatu je ob proceduralnih vprašanjih opravila standardizacijo imen neodvisnih držav in nekaterih odvisnih ozemelj, sprejemala pa je tudi priporočila o predlaganih spremembah imen naselij in ulic. Ponovno je bila imenovana leta 1990, vendar med letoma 1992 in 1995 zaradi reorganizacije državnih organov ni delovala. Leta 1995 je Vlada Republike Slovenije (VRS) sprejela sklep o ponovni ustanovitvi Komisije, kot stalno delovno telo Vlade pa je bila Komisija prvič imenovana leta 2001. Kot takšna je zadolžena za obravnavo in standardizacijo vseh zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji in zemljepisnih imen v slovenskem jeziku zunaj Republike Slovenije.

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen ima sledeče naloge:

 • izvaja naloge po Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
 • v imenu Republike Slovenije izvaja mednarodne obveznosti Republike Slovenije na področju zemljepisnih imen, zastopanje na zasedanjih Organizacije združenih narodov (OZN), ekspertnih skupinah za standardizacijo zemljepisnih imen (UNGEGN),
 • opravlja druge naloge, povezane z resolucijami OZN, UNGEGN, pripravo standardizacijskih dokumentov, standardizacijo zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji, 
 • opravlja druge naloge, določene z zakoni ali drugimi predpisi.

O svojih nalogah in obveznostih Komisija odloča na rednih in dopisnih sejah, kjer sprejema mnenja, stališča, priporočila in druge odločitve. Na dopisnih sejah praviloma odloča le o enostavnejših zadevah. Za predhodno obravnavo posameznih bolj zapletenih zadev in gradiv, ki obravnavajo posamezna ožja strokovna vprašanja, po potrebi ustanavlja podkomisije, ki so lahko njena stalna ali občasna delovna telesa.

Komisija izdaja publikacije v analogni in digitalni obliki. Z njimi se odziva na priporočila resolucij konferenc o publiciranju gradiv, zasleduje najnovejša strokovna spoznanja delovnih teles UNGEGN-a, ob tem pa domačo in tujo strokovno javnost seznanja z glavnimi strokovnimi dosežki, pomembnimi z vidika pravilne rabe zemljepisnih imen in njihove mednarodne vpetosti.

Člani komisije

Vlada je na 197. dopisni seji 8. aprila 2021 s sklepom imenovala člane Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen v sestavi:

Predsednik

 • dr. Matjaž Geršič, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika. 

Člani

 • dr. Drago Kladnik, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika,
 • dr. Drago Perko, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika,
 • dr. Metka Furlan, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša,
 • dr. Helena Dobrovoljc, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša,
 • Irena Grahek, Ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik,
 • dr. Anja Fabiani, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Sektor za mednarodne organizacije,
 • Marija Brnot, Geodetska uprava Republike Slovenije,
 • dr. Irma Potočnik Slavič, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo,
 • dr. Matej Šekli, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko,
 • dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije.

Povezana tema

 • Standardizacija zemljepisnih imen

  Standardizacija zemljepisnih imen je postopek, s katerim se ugotavlja in zemljepisnim danostim določa enotno pisno obliko, ki temelji na izbranih merilih in ki naj bi bila v rabi obvezujoča.