Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za ravnanje z nepremičninami (DM 102452) | Ministrstvo za obrambo

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu »višji svetovalec« opravljal delo v uradniškem nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II oziroma višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 36. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.815,99 evra bruto. Izbran kandidat bo delo opravljal na sedežu Direktorata za logistiko, Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelka za ravnanje z nepremičninami na naslovu Vojkova cesta 61, Ljubljana oziroma na območju delovanja Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);

naslednje smeri:

pravo;

 • najmanj štiri let delovnih izkušenj oziroma če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjsko stopnjo) se predpisane delovne izkušnje skrajšajo na 2 leti 8 mesecev;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »interno« (I, I-E,I-N),
 • angleški jezik SLP 2221,
 • državljanstvo Republike Slovenije in brez dvojnega državljanstva,
 • s soglasjem s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/2004 – uradno prečiščeno besedilo in 95/2015),
 • s pisno izjavo, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« skladno z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/2006 – uradno prečiščeno besedilo 2), če kandidat ustreznega dovoljenja še nima,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) ali doktorat.

Delovne naloge

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv.,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • sodelovanje z notranjimi organizacijskimi enotami in z drugimi organi v zvezi z urejanjem nepremičnin,
 • pravno urejanje nepremičnin,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi nadrejenega.

Na navedenem delovnem mestu bo izbrani kandidat opravljal naloge s področja z upravljanjem nepremičnin

Prednosti pri izbiri

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi obveznega priloženega obrazca »Vloga za zaposlitev«, na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in drugih dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo s prilogami in življenjepisom v pisni obliki (obvezno na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto delovno mesto »višji svetovalec, št. 110-435/2023« na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnem portalu državne uprave GOV.SI in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, torej do vključno 8.12.2023 (zadnji dan oddaje priporočeno po pošti). Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od objave javnega natečaja. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec