Skoči do osrednje vsebine

Višji referent za izvrševanje kazni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, 2 delovni mesti (DM 2326) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu višji referent za izvrševanje kazni opravljal v  nazivu višji referent III  z možnostjo napredovanja v naziv višji referent II in višji referent I.  Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto višji referent za izvrševanje kazni (izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 25 oziroma 1.219,27 eur bruto) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: delo v eni izmeni.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

   Delovne naloge

   • vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi;
   • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu;
   • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji;
   • vzdrževanje tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva, odbiranje, izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva;
   • administriranje elektronskih pošiljk;
   • evidentiranje zadev in dokumentov;
   • opravljanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela.

   Postopek prijave

   Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – višji referent za izvrševanje kazni, št. 110-123/2024« na naslov:  Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, in sicer v roku osem (8) dni po objavi na enotnem portalu državne uprave GOV.SI oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-dob@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

   Kontaktna oseba za dodatne informacije