Skoči do osrednje vsebine

Višji policijski inšpektor (71389) - 3 delovna mesta v Generalni policijski upravi, Uradu za informatiko in telekomunikacije, Sektorju za ITK infrastrukturo, Oddelku za strežniške sisteme (DM 71389) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidati bodo delo na delovnem mestu višji policijski inšpektor opravljali v nazivu višji policijski inšpektor III z možnostjo napredovanja v naziv višji policijski inšpektor II in I. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter šestmesečno poskusno dobo. Izhodiščni plačni razred na objavljenih delovnih mestih je 38. Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Urada za informatiko in telekomunikacije, Štefanova ulica 2, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored), pooblaščena uradna oseba, stalnost, izpostavljenost dodatnim tveganjem, ki vplivajo na notranjo varnost v policiji.

Zahteve za prijavo

Kandidat, ki se bo prijavil na prosti delovni mesti, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat usposabljanja še ni opravil, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • da ima opravljen izpit za izvajanje policijskih pooblastil (če izbrani kandidat izpita še ni opravil, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »ZAUPNO« (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka);
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji;
 • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek;
 • veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije;
 • znanje uradnega jezika;
 • da nima dvojnega državljanstva;
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja OE,
 • pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje sistemskih ukrepov,
 • spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela,
 • vodenje zahtevnejših nalog,
 • zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora,
 • sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
 • sodelovanje v projektih,
 • usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami,
 • oblikovanje novih oblik policijskega dela,
 • sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela,
 • izvajanje policijskih pooblastil,
 • opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni,
 • izvajanje nalog v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih Policije.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem vsaj enega oziroma več naštetih področij:

 • operacijskega sistema Microsoft Windows,
 • operacijskega sistema Linux,
 • strežniške in omrežne opreme,
 • programskih orodij za vzdrževanje strežniških sistemov,
 • virtualizacije strežnikov,
 • omrežnih protokolov ter
 • podatkovnih baz.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ oziroma na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "za javni natečaj – 3 DM višji policijski inšpektor, št. 1100-243/2023", in sicer v 20 dneh po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec