Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Sektorju za preprečevanje bolezni in poškodb (DM 4118) | Ministrstvo za zdravje

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Delo se bo opravljalo v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana oz. v njegovih uradnih prostorih.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III.

Izhodiščni plačni razred predmetnega delovnega mesta je 31.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja). 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami). 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami). 

Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposliti opraviti osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami:

 • s področja javnega zdravja v RS;
 • s področja nalezljivih bolezni in kroničnih ne-nalezljivih bolezni;
 • s področja sistema javnega zdravja v EU;
 • s sodelovanjem z mednarodnimi organizacijami;
 • z vodenjem projektov.

 

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata. 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj – št. objave: 100-490/2023", na naslov: Ministrstvo za zdravje, Kadrovska služba, Štefanova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec