Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Direktoratu za naravo, v Sektorju za naravne vrednote in zavarovana območja (9082) | Ministrstvo za naravne vire in prostor

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat na delovnem mestu svetovalec ne bo imenovan v naziv, se mu pa skladno s prvim odstavkom 73. člena Zakona o javnih uslužbencih določijo pravice in obveznosti za naziv svetovalec III. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do 31.12.2026, oz. do zaključka trajanja projekta, s polnim delovnim časom, in s 6-mesečnim poskusnim delom, za namen izvajanja nalog v okviru projekta »LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011 - LIFE-IP NATURA.SI).« Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 31, oziroma 1.492,62 bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) /visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

 

Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.

 

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in zahtevana stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno s specializacijo oz. magisterijem.

Delovne naloge

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • sodelovanje pri upravljanju in izvajanju projekta iz programa LIFE,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z vsebinskega področja biologije, gozdarstva, varstva narave in prava,
 • ki bodo izkazovali znanja s področja nacionalne in evropske zakonodaje s področja varstva narave (Zakon o ohranjanju narave, Program upravljanja območji Natura 2000, Evropskih direktiv o biotski raznovrstnosti, predvsem omrežja Natura 2000 idr.),
 • s poznavanjem delovanja sistema varstva narave v Sloveniji, predvsem neposrednega nadzora v naravi,
 • ki so napredni uporabniki Microsoftovih orodij word, excel, powerpoint,
 • z veščinami uporabe geoinformacijskih orodij (GIS programi npr. ArcMAP, QGIS itd),
 • z izkušnjami pri sodelovanju v evropskih projektih in pri izvajanju projektov evropskega programa LIFE,
 • kandidati, ki so pri delu angažirani in samoiniciativni,
 • kandidati z razumevanjem zahtevnosti projektnega dela.

Postopek prijave

Kandidati naj pošljejo prijave na predpisanem obrazcu z izjavami (z označbo: za javno objavo 1004-30/2024-2560 prosto delovno mesto svetovalec (šifra DM 9082) v Sektorju za naravne vrednote in zavarovana območja) na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Služba za kadrovske zadeve, Dunajska 48, Ljubljana in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani državne uprave Gov.si in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mnvp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec