Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec - pedagog v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, 2. oddelek (DM 2329) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu svetovalec - pedagog brez imenovanja v naziv. Pravice oz. obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto svetovalec – pedagog (plačni razred 31 oziroma 1.492,62 eur bruto) za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela, vendar najdlje za čas 24 mesecev, s polnim delovnim časom. Delovno razmerje se bo sklenilo pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo v trajanju štirih mesecev. Delo bo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: delo v eni izmeni, pooblaščena uradna oseba, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih me sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

   Delovne naloge

   • pedagoška diagnostika, prognostika in svetovanje;
   • individualno in skupinsko delo z zaprtimi osebami;
   • sodelovanje in izvajanje posebnih oblik strokovnega dela z zaprtimi osebami (alkoholizem, droge, spolni delikti, samomori);
   • mentorstvo;
   • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
   • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
   • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
   • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
   • opravljanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s področja dela.

   Postopek prijave

   Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu »Prijava za zaposlitev«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javna objava – svetovalec – pedagog, št. 110-35/2024« na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, in sicer v roku osmih (8) dni po objavi na enotnem portalu državne uprave GOV.SI oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-dob@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

   Kontaktna oseba za dodatne informacije

   Besedilo in prijavni obrazec