Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec (DM 714) v Projektni enoti za vodenje strateških in evropskih projektov (DM 714) | Geodetska uprava Republike Slovenije (Ministrstvo za naravne vire in prostor)

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku (27.10.2023)

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu Svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma obveznosti se mu bodo določile glede na uradniški naziv Svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom do konca trajanja projekta »Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D)« in glede na razpoložljiva sredstva, če slednje nastopi prej.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih na naslovu Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana oziroma v prostorih, kjer organ opravlja svoje delo.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) /visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje slovenskega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • naloge finančne in kadrovske narave;
 • naloge na projektih za okrevanje in odpornost.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z izkušnjami z administrativnimi deli;
 • z izkušnjami pri izvajanju projektov, ki so bili financirani s sredstvi EU,
 • z izkušnjami in poznavanje finančnega poslovanja;
 • z dobrim poznavanjem MS Office orodij, s poudarkom na znanju MS Excela in Worda;
 • s poznavanjem urejanja in arhiviranja podatkov v informacijskih sistemih.

Postopek prijave

Prijava mora biti obvezno oddana na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del objave in mora vsebovati: 

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 3. pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javna objava –Svetovalec v Projektni enoti za vodenje strateških in evropskih projektov: 10004-39/2023-2562« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si/zbirke/delovna-mesta in spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: pisarna.gu@gov.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.