Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar v Direktoratu za kohezijo, Uradu za Interreg in finančne mehanizme, v Sektorju za upravljanje čezmejnih programov (DM 925) | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj opravlja svoje naloge.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu opravljal v uradniškem nazivu Podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv Sekretar.

Izhodiščni plačni razred predmetnega delovnega mesta je v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) 43.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • zaključeno najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • osnovna raven znanja hrvaškega jezika;
 • osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v primerih določenih v 54. členu Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • vzdrževanje redne večjezične komunikacije s programskimi partnerji/projektnimi partnerji;
 • sodelovanje pri pripravi razpisov za EU sredstva;
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših mednarodnih projektnih skupinah;
 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja Evropskega teritorialnega sodelovanja;
 • ocenjevanje in kasneje spremljanje projektov v izvajanju;
 • pregled zahtevkov in poročil vodilnih partnerjev;
 • izvajanje kontrol izvedenih aktivnosti projektov na terenu ter priprava poročil o opravljenih kontrolah;
 • sodelovanje pri domačih in tujih revizijah sistema in revizij projektov;
 • izvajanje in poročanje o vračilih in nepravilnostih na ravni projektov;
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog po navodilih nadrejenega;
 • prevajanje;
 • izvedba javnih naročil;
 • organizacija in priprava gradiv za programske sestanke in priprava zapisnikov;
 • sodelovanje pri pripravi, vzpostavitvi sistema upravljanja in izvajanju Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027;
 • skrbništvo nad priojekti tehnične pomoči ter vnos v različne informacijske sisteme;
 • zaključevanje projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020;
 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva oziroma notranje organizacijske enote;
 • opravljanje nalog skupnega sekretariata za program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014 -2020 inInterreg VI-A Slovenija - Hrvaška 2021- 2027.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev, št. 1100-22/2023«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: za javni natečaj št. 1100-22/2023 –Podsekretar, šifra DM 925, na naslov: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 14 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na enotnem spletnem portalu državne uprave GOV.SI: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkrr@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Zaželeno je, da je vlogi priložen tudi kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na enotnem spletnem portalu državne uprave GOV.SI.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec