Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, objavlja javno objavo za sklenitev delovnega razmerja s kandidati za policiste in vpis na izobraževanje v višješolski študijski program Policist

Rok za prijavo je potekel.

OBJAVA

 • OBJAVA

  Na podlagi drugega odstavka 45. člena, 55., 91. in 92. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17 in 36/19 - v nadaljevanju ZODPol)

  Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, objavlja javno objavo za sklenitev delovnega razmerja s kandidati za policiste in vpis na izobraževanje v višješolski študijski program Policist.


  Kandidat mora za sklenitev delovnega razmerja poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  – srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (kandidat mora pridobiti zahtevano izobrazbo najkasneje do 15. 7. 2020),
  – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
  – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
  – da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
  – da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata, za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, pa se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji ali izobraževanje oziroma usposabljanje po programih policije),
  – da nima dvojnega državljanstva,
  – da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo,
  – da ima veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije (kandidat mora pridobiti ustrezno dovoljenje najkasneje do 31. 5. 2021),
  – da ima ustrezne psihofizične sposobnosti.

  Kandidati morajo pogoje za zaposlitev izpolnjevati najkasneje do konca razpisnega roka, razen pogoja zahtevane izobrazbe, ki ga morajo izpolnjevati najkasneje do 15. 7. 2020 in vozniškega dovoljenja B-kategorije, ki ga morajo izpolnjevati najkasneje do 31. 5. 2021, pri čemer mora biti iz vloge kandidata jasno razvidno, kateri pogoj izpolnjuje in kateri pogoj bo izpolnil do navedenega roka.

  Prijava mora vsebovati:
  1. izjavo kandidata, da:
  o je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji;
  o ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
  o ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje iz prejšnje alineje;
  o ni član politične stranke;
  o nima dvojnega državljanstva.

  2. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti vsa dokazila).

  Kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v javni objavi, oziroma v prijavi ne bodo izrecno navedli, da bodo določen pogoj zahtevane izobrazbe izpolnili najkasneje do 15. 7. 2020 oziroma opravili vozniško dovoljenje B-kategorije do 31. 5. 2021, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.

  Kandidati, ki bodo uvrščeni v izbirni postopek, bodo opravljali preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki pregled, razgovor z izbirno komisijo, zdravniški pregled in informativni razgovor v zvezi s presojo glede tetovaž. Za uspešno opravljen preizkus telesnih zmogljivosti mora kandidat obvezno uspešno opraviti oziroma doseči minimalne kriterije pri vseh petih testih: tek na 60 m, skok v daljino z mesta, premagovanje ovir nazaj, zgibe in Cooperjev test (2400 m). Kriteriji za preizkus telesnih zmogljivosti so priloženi navedeni objavi.

  V izbirnem postopku se bo presojala tudi urejenost kandidatov v skladu z določili Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/14, 26/19).

  Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi v Policiji, Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli, za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa od 1. 10. 2020 za obdobje enega leta (za čas opravljanja študijskih obveznosti prvega letnika). Pogoj za podaljšanje pogodbe je izpolnitev pogojev za redni vpis v 2. letnik. Študij bo potekal v Višji policijski šoli Policijske akademije, Rocenska cesta 56, Ljubljana Šmartno, ter na območju in v prostorih policijskih enot, kjer bodo kandidati opravljali praktično izobraževanje. Po uspešno zaključenem izobraževanju bo s kandidati predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

  Kandidat je dolžan policiji povrniti stroške izobraževanja, če v roku, določenem v pogodbi o izobraževanju, ne zaključi izobraževanja ali če preneha z izobraževanjem. Po uspešno končanem izobraževanju se kandidat zavezuje, da bo ostal v delovnem razmerju v Policiji najmanj dvakrat toliko časa, kot bo trajalo izobraževanje. Ta doba začne teči z dnem diplomiranja.

  Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za sklenitev delovnega razmerja", vključno s podpisanimi obrazci in dokazilom o V. stopnji izobrazbe, na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, in sicer najkasneje do 18. 3. 2020.

  Informacije o izvedbi javne objave: Urad za organizacijo in kadre, Urša Kirn Pečnik, tel. 01/428 43 04, Sabina Bernjak, tel. 01/428 50 17, Nataša Stušek, tel. 01/428 40 68 in Tina Mitrović, tel. 01/ 428 48 24 (vsak delovni dan med 10.00 in 12.00).

  V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
  Ministrstvo za notranje zadeve
Iskalnik