Skoči do osrednje vsebine

Inšpektor v Območni enoti Ljubljana (šifra DM 73) | Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (Ministrstvo za zdravje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu inšpektor opravljal v uradniškem nazivu inšpektor III, z možnostjo napredovanja v uradniški naziv inšpektor II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva ulica 31, 1000 Ljubljana oziroma v drugih prostorih, kjer Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, opravlja svoje naloge.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo), s področij: naravoslovje, matematika in statistika; tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; zdravstvo in socialna varnost; poslovne in upravne vede, pravo ali
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja), s področij: naravoslovje, matematika in statistika; tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; zdravstvo in socialna varnost; poslovne in upravne vede, pravo ali
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja), s področij: naravoslovje, matematika in statistika; tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; zdravstvo in socialna varnost; poslovne in upravne vede, pravo;
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

V skladu z drugim odstavkom 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) se izjemoma za inšpektorja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja.

Delovne naloge

 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
 • vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
 • izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških,
 • vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja,
 • samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa,
 • nudenje pravne in strokovne pomoči.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Prijava), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za interni natečaj za delovno inšpektor v Območni enoti Ljubljana, DM 73, št. 10009-11/2023« na naslov: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v 14 dneh od objave na osrednjem spletnem mestu državne uprave https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije