Skoči do osrednje vsebine

Inšpektor v Inšpekciji za kemikalije (DM 125) | Urad Republike Slovenije za kemikalije (Ministrstvo za zdravje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu inšpektor opravljal v nazivu inšpektor II, z možnostjo napredovanja v višji naziv inšpektor I.

Izhodiščni plačni razred predmetnega delovnega mesta je v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 41.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zdravje, Urada RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana oz. v njegovih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), smer: tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo oziroma naravoslovje, matematika in statistika oziroma zdravstvo in socialna varnost;
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit za inšpektorja;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih.

V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) se izjemoma za inšpektorja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja. Šteje se, da je inšpektor, ki je opravil strokovni izpit za inšpektorja, opravil tudi preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. 

Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposliti opraviti osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
 • vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi;
 • izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških;
 • vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja;
 • samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa;
 • vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa;
 • nudenje pravne in strokovne pomoči;
 • ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja:

 1. proizvodnje, prometa ali uporabe nevarnih kemikalij;
 2. z upravnimi postopki;

ter

 1. znanjem s področja kemije ali biologije ali varovanja zdravja ljudi ali okolja;
 2. s poznavanjem zakonodaje s področja kemikalij.

Postopek prijave

Obrazec za prijavo je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj – št. objave: 110-1/2024-2715", na naslov: Ministrstvo za zdravje, Kadrovska služba, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.  

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec