Skoči do osrednje vsebine

Ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo

Pri zakolu za lastno domačo porabo na kmetiji nastanejo odpadki, ki jih v skladu z zakonodajo Evropske unije (EU) imenujemo živalski stranski proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi (v nadaljevanju ŽSP). Nosilci dejavnosti, ki ustvarijo ŽSP (sem spada tudi imetnik živali, ki zakolje živali za lastno porabo) morajo ŽSP odstraniti na predpisan način.

Za prevzem ŽSP je v Slovenji pristojen izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP skupaj s podizvajalcem (Nacionalni veterinarski inštitut - NVI), ki ima s strani koncesionarja KOTO d.o.o. ustrezna pooblastila.

Prevzem ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo, izvajata tako KOTO d.o.o. kot tudi NVI.

V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (v nadaljnjem besedilu Uredba) so definirani živalski stranski proizvodi iz proizvodnje živil za lastne potrebe, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, ki so navedene v tretjem odstavku 1. člena Uredbe 853/2004/ES.

V skladu z definicijo živalskih stranskih proizvodov iz proizvodnje živil za lastno porabo se po pravilih iz 7. člena Uredbe zbirajo:

 • ŽSP, ki nastanejo pri primarni pridelavi živil za zasebno domačo uporabo. Gre predvsem za ŽSP, ki nastanejo pri zakolu prašičev, ovc, koz, gojene divjadi, kuncev in domače perutnine v skladu s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo.
 • ŽSP, ki nastanejo pri pripravi, obdelavi ali skladiščenju hrane za zasebno domačo porabo.
 • ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil namenjenih za neposredno dobavo majhnih količin primarnih proizvodov končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, na primer dopolnilna dejavnost na kmetijah.
 • ŽSP, ki nastanejo pri zakolu logomorfov in perutnine na gospodarstvu namenjene za neposredno dobavo majhnih količin mesa perutnine in lagomorfov končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika s tem mesom kot svežim mesom.
 • ŽSP, ki nastanejo v lovskih zbiralnicah in ki dobavljajo majhne količine divjadi ali mesa divjadi neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika ter ŽSP, ki nastanejo pri obdelavi divjadi namenjene za lastno porabo lovcev.

Priprava ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo

Uporabnik mora pripraviti ŽSP na način, da je mogoče tehtanje. Splošni pogoji za prevzem ŽSP, ki so ostanek od proizvodnje živil za lastno porabo, so:

 • Mesto oddaje mora biti dostopno s tovornim vozilom.
 • ŽSP morajo biti zbrani na enem mestu in pripravljeni v ustreznih zabojnikih ali v tipskih vrečah različnih volumnov, katere so izdelane iz biološko razgradljivih materialov in namenjene izključno shranjevanju ŽSP. Za navedeni namen se lahko uporabljajo izključno tipske vreče z napisom: "živalski stranski proizvodi kategorije 1 in 2 samo za odstranitev, odobreno s strani koncesionarja". Maksimalna količina ŽSP, ki se lahko shranjuje v tipskih vrečah je 25 kg.
 • Tipske kontejnerje in tipske vreče zagotovi uporabnik storitve. Več informacije je podanih na spletni strani koncesionarja.
 • ŽSP ne smejo vsebovati nečistoč ali tujkov kot so plastika, kovina, karton, steklo, les, oziroma drugih neorganskih materialov. Na nepravilno embalažo, nečistoče in tujke koncesionar oziroma podizvajalec opozori uporabnika storitve in zadevo foto dokumentira.
 • Pri prevzemu ŽSP mora biti prisotna opravilno sposobna polnoletna oseba.
 • Uporabnik po potrebi zagotavlja pomoč voznikom koncesionarja oziroma podizvajalca pri manipulaciji in nakladanju ŽSP na vozila.

Oddaja ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo

Nosilci dejavnosti, ki ustvarijo ŽSP (imetnik živali, ki zakolje živali za lastno porabo, proizvaja živila za lastno porabo ali za lastno porabo odkupi divjad; dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki se ukvarjajo s predelavo živil; lovske zbiralnice in drugi) morajo ŽSP kategorizirati v skladu s 7. členom in zagotoviti, da so ŽSP zbrani, predelani in uporabljeni v skladu s 4. členom Uredbe 1069/2009/ES.

Vsak uporabnik storitve javne služne mora ŽSP kategorije 1 in 2, razen vsebine prebavnega trakta, mleka in mlečnih proizvodov, predati koncesionarju KOTO d.o.o. oziroma njegovemu podizvajalcu, ki je v naslednjem 10 letnem koncesijskem obdobju (do 30. junija 2032) NVI.

Povzročitelj, ki ustvari ŽSP, zaradi proizvodnje živil za lastno porabo, jih lahko odda na sledeče načine:

 • lastna dostava v predelovalni obrat koncesionarja KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, Ljubljana,
 • naročilo storitve prevzema z lokacije nastanka na kmetijskih gospodarstvih preko podizvajalca NVI (dodatno se obračuna strošek prevzema skladno z sklepom vlade),
 • naročilo storitve prevzema z lokacije nastanka na kmetijskih gospodarstvih z dopolnilno dejavnostjo in v lovskih zbiralnicah na lokacijo predelovalnega obrata koncesionarja  KOTO d.o.o. (dodatno se obračuna strošek prevzema skladno z sklepom vlade),
 • lastna dostava ŽSP v zbiralnice NVI v Kranju (Naklo), Murski Soboti, Celju, Novem mestu ali Novi Gorici,
 • lastna dostava na posebno prevzemno mesto, ki ga na predlog proizvajalcev živil za lastno porabo vzpostavijo lokalne skupnosti.

ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji za lastno porabo, NVI prevzema na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo KMG-MID in ki imajo registrirano rejo prašičev, ovc, koz, divjadi v oborah, kuncev ali perutnine.

Na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost predelave živil živalskega porekla in v lovskih zbiralnicah prevzema KOTO.

Naročilo odvoza ŽSP z mesta nastanka na kmetijskem gospodarstvu se naroči preko posameznih enot NVI, ki so najbližje povzročitelju. V Tabeli 1 so navedene telefonske številke za naročanje. Delovni čas prevzema ŽSP v zbiralnicah NVI in KOTO je naveden v Tabeli 2. Prevzem in lastna dostava se izvaja le med delavniki.

Naročilo odvoza ŽSP z mesta nastanka na kmetijskem gospodarstvu z dopolnilno dejavnostjo ali lovski zbiralnici se naroči direktno na KOTO na telefonsko 01 5878 141. Prevzem in lastna dostava se izvaja le med delavniki.

Tabela 1: Telefonske številke enot NVI, kjer lahko naročite odvoz ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo
Enota NVI Dežurni telefon
Enota Ljubljana 01 4779 353
Enota Kranj 01 4779 828, 01 4779 150
Enota Maribor 02 7493 687, 02 4613 150
Enota Celje 03 5451 031
Enota Novo mesto 07 3325 801
Enota Nova Gorica 05 3383 701
Enota Murska Sobota 02 5321 471

Kadar uporabnik sam dostavi ŽSP v vmesne obrate in v predelovalni obrat, mora strogo upoštevati navodila in pravila odgovornih oseb na lokaciji.

Tabela 2: Delovni čas prevzema ŽSP v zbiralnicah NVI in KOTO
Enota NVI Kraj prevzema Dežurni telefon Delovni čas
Enota Ljubljana KOTO, Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana  01 58 78 158 od ponedeljka do petka, med 9. in 14. uro
Enota Kranj Kranjska cesta 16, 4202 Naklo 01 4779 353 od ponedeljka do petka, med 7. in 7.30
Enota Celje Lahovna 23, 3000 Celje 03 5451 031 od ponedeljka do petka, med 7. in 9. uro
Enota Novo mesto Mirnopeška cesta 24, 8000 Novo mesto 07 33 25 801 od ponedeljka do petka, med 7. in 8. uro
Enota Nova Gorica Panovška ulica 3, 5000 Nova Gorica 05 3383 701 od ponedeljka do petka, med 7. in 8. uro
Enota Murska Sobota Noršinska ulica 35, 9000 Murska Sobota od ponedeljka do petka, med 7. in 9. uro

Obračun storitve prevzema in cena storitve javne službe

Vlada Republike Slovenije s sklepom določi ceno storitev gospodarske javne službe tudi za področje zbiranja in predelave ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo. Vsakokratni sklep vlade o določitvi cene bo koncesionar objavil na svoji spletni strani.

Pred prvim prevzemom ŽSP pri uporabniku (kmetijsko gospodarstvo, lovska zbiralnica) bo NVI (podizvajalec koncesionarja) zahteval, da uporabnik izpolni izjavo uporabnika, ki jo podpiše in je namenjena seznanitvi uporabnika o načinu delovanja sistema javne gospodarske službe.

NVI uporabniku ob prevzemu ŽSP izda komercialni dokument (v elektronski obliki) z vsemi potrebnimi podatki in težo prevzetih ŽSP. Komercialni dokument je v elektronski obliki in ga NVI uporabniku posreduje na njegov e-naslov, sočasno pa se ga pošlje tudi na e-naslov koncesionarja.

Na podlagi prevzemnih dokumentov in vsakokratnega veljavnega sklepa vlade o določitvi cene, bo koncesionar izvedel obračun storitve in poslal račun neposredno uporabniku. Rok plačila in način obračuna je predmet pogodbe med uporabnikom in koncesionarjem in traja 30 dni od prejema računa.

Dokumentacija

Ob oddaji ŽSP koncesionarju ali NVI uporabnik storitve javne službe prejme komercialni dokument, ki velja kot potrdilo o oddaji ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo in s katerim uporabnik dokazuje pravilno ravnanje z ŽSP.

Uporabnik storitve mora hraniti komercialne dokumente najmanj dve leti in jih na zahtevo uradnega veterinarja predložiti v pregled. Iz potrdila mora biti razvidno osebno ime, opis snovi, količina in datum oddaje ŽSP, kraj izvora, prevoznik in prejemnik ŽSP.

Opozorila za kršitelje

Za kršitev se šteje tako neizvajanje kot tudi nepravilno ali nepravočasno izvrševanje obveznosti uporabnikov storitev javne službe.

Na kršitve mora koncesionar oziroma njegov podizvajalec opozoriti uporabnika storitev javne službe in določiti rok za odpravo.

Koncesionar oziroma njegov podizvajalec ima pravico in dolžnost, da uporabnika prijavi inšpekcijskim organom, v kolikor slednji kljub opozorilom ne ukrepa skladno z informacijami ali navodili koncesionarja.