Skoči do osrednje vsebine

Raba voda in raziskave podzemnih voda

Voda je naravna dobrina in osnovni pogoj za življenje, zato moramo z njo ravnati smotrno in varčno. Vodni viri postajajo vedno bolj redka naravna dobrina, in da bi dosegli oziroma ohranili dobro količinsko in kakovostno stanje voda, moramo med drugim spodbujati njihovo trajnostno rabo. Slednja je eden izmed ciljev upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči, ki mu sledimo tudi v postopkih odločanja o posebni rabi vode. Pravico do posebne rabe vode je mogoče pridobiti z vodnim dovoljenjem ali koncesijo, v nekaterih primerih pa se posebna raba vode lahko tudi evidentira.

Splošna raba vode

O splošni rabi vode govorimo, kadar se vodno ali morsko dobro rabi za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, in če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. V okviru splošne rabe je dovoljena tudi raba vode za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če za njih ni treba pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. Za tako rabo vode ni treba pridobiti vodne pravice.

Posebna raba vode

To je taka raba vode, ki presega meje splošne rabe, raba naplavin in raba podzemnih voda ter je zanjo treba pridobiti vodno pravico. O vodni pravici se odloči z izdajo vodnega dovoljenja ali koncesije oziroma se posebna raba vode evidentira s potrdilom o evidentirani posebni rabi vode, vendar le, če je nameravana raba skladna z načrti upravljanja z vodami in če ne zmanjšuje, omejuje ali onemogoča izvajanja obstoječih vodnih pravic ali obstoječih upravičencev do evidentirane posebne rabe vode. Postopek izdaje vodnega dovoljenja, podelitve koncesije oziroma evidentiranja posebne rabe vode se vodi skladno z določili Zakona o vodah.

Vrste posebne rabe vode, za katere je treba pridobiti vodno dovoljenje, so:

 • lastna oskrba s pitno vodo ali oskrba s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba,
 • tehnološki namen,
 • dejavnost kopališč,
 • pridobivanje toplote,
 • namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin,
 • izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih,
 • pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave,
 • gojenje sladkovodnih in morskih organizmov,
 • pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah,
 • zasneževanje smučišča,
 • proizvodnja električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW, 
 • druga raba, ki presega splošno rabo po tem zakonu, pa zanjo ni treba pridobiti koncesije po tem zakonu in ne gre za posebno rabo, za katero ni treba pridobiti vodne pravice,
 • raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo.

Vrste posebne rabe vode, za katere je treba pridobiti koncesijo, so:

 • proizvodnja pijač,
 • kopališča, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda,
 • proizvodnja električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10 MW,
 • odvzem naplavin, razen če gre za izvajanje javne službe po ZV-1.

Vrste posebne rabe vode, ki se evidentirajo, so:

 • lastna oskrba s pitno vodo oskrbovane stavbe/objekta, kadar količina odvzete vode ne presega 1 m³/dan in 366 m³/leto,
 • pridobivanje toplote, kadar je toplotna moč toplotnega izmenjevalnika/toplotne črpalke enaka ali manjša od 16 kW,
 • zalivanje vrta oz. zemljišča, na katerem se gojijo vrtnine in sadje za lastno porabo in če površina zemljišča ne presega 300 m².

Raziskave podzemnih voda

Posebna kategorija rabe voda so tudi raziskave podzemnih voda. Pravna ali fizična oseba, ki namerava raziskovati podzemne vode, mora izpolnjevati predpisane pogoje in pred izvedbo del, povezanih z raziskovanjem podzemnih voda, v ta namen pridobiti dovoljenje za raziskave podzemnih voda.